หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

แบบประเมินความพึงพอใจประจำปี 2563

*ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
เฉยเฉย
ไม่พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
เลื่อนขึ้นข้างบน