หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

PWA1662 Call Center

056-255814
056-255816

ที่ตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ถ.นครสวรรค์ - ท่าตะโก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 เปิดบริการ : 8.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

# หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ
5512000 กปภ.ข.10 นายจำเนียร เมืองจันทร์ ผอ.กปภ.ข.10 056 255 814-5 ต่อ 701 0-5625-6063 08-1875-0657
5512000 กปภ.ข.10 นายวิธร มาเอียด ผช.กปภ.ข.10 056 255 814-5 ต่อ 703 0-5625-6063
5512000 กปภ.ข.10 น.ส.จิณห์ณพัฒน์ บำรุงศรี นักบริหาร 9 056 255 814-5 0-5625-6063 06-2269-3244
5512000 กปภ.ข.10 นางณฐวรรณ อัมพสุวรรณ หน้าห้องผอ.กปภ.ข.10 056 255 814-5 ต่อ 702 0-5625-6063 08-7207-1005
5512000 กปภ.ข.10 น.ส.สิรินทร์ลดา บุญเรืองศักดิ์ หน้าห้องผอ.กปภ.ข.10 056 255 814-5 ต่อ 702 0-5625-6063 09-3195-8236
5512000 กผว. นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผอ.กผว. 056 255 814-5 ต่อ 101 0-5625-6063 08-1972-2954
5512000 กผว. นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร หง.แผนงาน 056 255 814-5 ต่อ 102 0-5625-6063 08-1486-2458
5512000 กผว. นายวุฒิชัย กาวี หง.โครงการก่อสร้าง 1 056 255 814-5 ต่อ 104 0-5625-6063 08-7311-0222
5512000 กผว. นายสมควร ไม้สนธิ์ หง.โครงการก่อสร้าง 2 056 255 814-5 ต่อ 106 0-5625-6063 08-4178-1568
5512000 กผว. นายยุทธภูมิ ดอนเลย หง.โครงการก่อสร้าง 3 056 255 814-5 ต่อ 108 0-5625-6063 09-2489-7892
5512000 กผว. นายปกรณ์ พิทักษ์เดชะ หง.แหล่งน้ำ 056 255 814-5 ต่อ 110 0-5625-6063 08-9183-0564
5512000 กรค. นายอลงกรต คำมาเมือง ผอ.กรค. 056 255 814-5 ต่อ 201 0-5625-6063 08-6891-9979
5512000 กรค. นายพิชชพงศ์ พิทักษ์วินัย หง.ควบคุมคุณภาพน้ำ 056 255 814-5 ต่อ 202 0-5625-6063 08-4989-2199
5512000 กรค. นายประสิทธิ์ สายกนก หง.เทคโนฯควบคุมผลิต 056 255 814-5 ต่อ 206 0-5625-6063 08-1611-6180
5512000 กรค. นายสันติ เตี้ยมชุมพล หง.บำรุงรักษา 056 255 814-5 ต่อ 208 0-5625-6063 08-7790-2002
5512000 กรจ. นายสุธี มาลีศรี ผอ.กรจ. 056 255 814-5 ต่อ 301 0-5625-6063 08-1532-6023
5512000 กรจ. นายอานนท์ จรวิเศษ หง.น้ำสูญเสีย 0-5625-5814-5 ต่อ 302 0-5625-6063 08-3995-8956
5512000 กรจ. นายศิริชัย สุทธิธนกุล หง.แผนที่แนวท่อ 056 255 814-5 ต่อ 307 0-5625-6063 08-1461-0035
5512000 กรจ. นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หง.ลูกค้าสัมพันธ์ 056 255 814-5 ต่อ 309 0-5625-6063 08-1596-0591
5512000 กรจ. นายนคร ชาญณรงค์ หง.มาตรวัดน้ำ 056 255 814-5 ต่อ 304 0-5625-6063 09-4629-8572
5512000 กทส. นายสุรพล  ปัญโญแก้ว ผอ.กทส 056 255 814-5 ต่อ 501 0-5625-6063 08-6196-9788
5512000 กทส. นายวิธารณ์ เจริญผล หง.บริการคอมพิวเตอร์ฯ 056 255 814-5 ต่อ 502 0-5625-6063 08-9667-0814
5512000 กทส. นางชนัดดา ชาญณรงค์ หง.ประมวลข้อมูล 056 255 814-5 ต่อ 504 0-5625-6063 08-6305-7276
5512000 กบง. นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผอ.กบง. 056 255 814-5 ต่อ 401 0-5625-6063 08-1973-2463
5512000 กบง. นางสาววิชชุตา วงษ์สมาจารย์ หง.ประมวลบัญชี 056 255 814-5 ต่อ 402 0-5625-6063 08-9707-6907
5512000 กบง. นางนัฎฐกาญจน์ ธาราภูมิ หง.บัญชีเจ้าหนี้ 056 255 814-5 ต่อ 404 0-5625-6063 08-4592-2414
5512000 กบง. นางวริศรา จันทรสกา หง.การเงิน 056 255 814-5 ต่อ 405 0-5625-6063 08-9567-4669
5512000 กบร. นางรัตติยา กฤชทับทอง ผอ.กบร. 056 255 814-5 ต่อ 601 0-5625-6063 08-9906-6288
5512000 กบร. นางแก่นจันทร์ ธัญจิรากุล หง.ทรัพยากรบุคคล 056 255 814-5 ต่อ 611 0-5625-6063 08-6736-5013
5512000 กบร. นางปัทมา ฟักบัว หง.การพัสดุฯ 056 255 814-5 ต่อ 605 0-5625-5816 08-9568-3498
5512000 กบร. น.ส.มัณฑนา เพชรโต หง.กฏหมายฯ 056 255 814-5 ต่อ 609 0-5625-6063 08-9856-9297
5512000 กบร. นางปทิตตา นาคมี หง.ธุรการ 056 255 814-5 ต่อ 602 0-5625-6063 08-7843-9249
5512011 นครสวรรค์ นายวีระพล จันทรสกา ผจก.สาขานครสวรรค์ 056 255 456 0-5625-7060 08-7206-2249
5512011 นครสวรรค์ นายสมชาย ทัดพลอย หง.ผลิต 056 255 456 0-5625-7060 08-9639-0397
5512011 นครสวรรค์ นายนพฤทธิ์ รัตนจันทร์ หง.บริการ ฯ 056 255 456 0-5625-7060 08-1233-0983
5512011 นครสวรรค์ นางพัชรลักษณ์ ด้วงทอง หง.อำนวยการ 056 255 456 0-5625-7060 08-1675-4062
5512011 นครสวรรค์ นางกาญจนา แสงสุข หง.จัดเก็บ ฯ 056 255 456 0-5625-7060 08-9856-3785
5512012 ท่าตะโก นายคจิต เหมาคม ผจก.สาขาท่าตะโก 056 249 089 0-5624-9508 08-8173-0315
5512012 ท่าตะโก นายจิโรจ เพชรรัตน์ หง.ผลิต 056 249 089 0-5624-9508 08-1533-8422
5512012 ท่าตะโก นายเฉลิมพันธ์ บัวไสว หง.บริการ ฯ 056 249 089 0-5624-9508 09-9272-3332
5512012 ท่าตะโก น.ส.รัตนา บุญเกตุ หง.อำนวยการ 056 249 089 0-5624-9508 08-9740-0044
5512013 ลาดยาว นายจินอา สุภานันท์ ผจก.สาขาลาดยาว 056 271 432 0-5627-1432 08-4624-9649
5512013 ลาดยาว นายนเรศ ใจภักดี หง.ผลิต 056 271 432 0-5627-1432 08-1379-1833
5512013 ลาดยาว นายวสันต์ พ่วงหุ่น หง.บริการ ฯ 056 271 432 0-5627-1432 08-1182-0420
5512013 ลาดยาว นายสมเกียรติ วงศ์พานิช หง.อำนวยการ 056 271 432 0-5627-1432 08-9644-4345
5512014 พยุหะคีรี นายนรินทร์ จันทรังษี ผจก.สาขาพยุหะคีรี 056 341 276 0-5634-1275 08-1379-9727
5512014 พยุหะคีรี นายนฤชา ชาตะวราหะ หง.ผลิต 08-8274-3188 0-5634-1275 08-6737-7438
5512014 พยุหะคีรี นายวัชรพงศ์ พรหมรัตน์ หง.บริการ ฯ 08-8274-3188 0-5634-1275 08-8282-8623
5512014 พยุหะคีรี นางคณัสมน  ไม้สนธิ์ หง.อำนวยการ 08-8274-3188 0-5634-1275 08-5606-1804
5512015 ชัยนาท นายกิตติ พุ่มศรีธร ผจก.กปภ.สาขา.ชัยนาท 056 411 213 0-5641-1600 08-9663-3594
5512015 ชัยนาท นายอำนาจ แพมาก หง.ผลิต 056 411 213 0-5641-1600 08-9523-6706
5512015 ชัยนาท นายเชษฐพงศ์ สมัครเขตการ หง.บริการ ฯ 056 411 213 0-5641-1600 08-1785-6551
5512015 ชัยนาท นางรัชนีกร รุมพล หง.อำนวยการ 056 411 213 0-5641-1600 08-4815-9760
5512016 อุทัยธานี นายสมเจต กาหล ผจก.สาขา.อุทัยธานี 056 531 344 0-5653-2460 08-9703-5430
5512016 อุทัยธานี นายจรงณ์ สารทิศ หง.ผลิต 056 531 344 0-5653-2460 08-7310-2813
5512016 อุทัยธานี นายเรืองฤทธิ์ ก้อนทอง หง.บริการ ฯ 056 531 344 0-5653-2460 09-1012-3297
5512016 อุทัยธานี นางวราภรณ์ สังกา หง.อำนวยการ 056 531 344 0-5653-2460 08-5601-4000
5512017 กำแพงเพชร นายอภิปราย อรรคสูรย์ ผจก.สาขา.กำแพงเพชร 055 711 373 ต่อ 12 0-5571-6577 08-3163-3559
5512017 กำแพงเพชร นายทรงกลด ปัญญา หง.ผลิต 055 711 373 0-5571-6577 08-1281-2743
5512017 กำแพงเพชร นายพิเชษฐ เทพบุตร์ หง.บริการ ฯ 055 711 373 ต่อ 18 0-5571-6577 08-1973-2382
5512017 กำแพงเพชร นางโอลีมา เครือซ้า หง.อำนวยการ 055 711 373 ต่อ 14 0-5571-6577 08-1953-1535
5512017 กำแพงเพชร นางชฎาภัทร์ ฉันทศิริรัตน์ หัวหน้างานจัดเก็บฯ 055 711 373 ต่อ 23 0-5571-6577 08-1534-3315
5512018 ขาณุฯ นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.สาขา ขาณุฯ 055 771 277 0-5572-6461 08-1280-0908
5512018 ขาณุฯ นายจักรกฤษ ทองมี หง.ผลิต 055 771 277 0-5572-6461 08-4620-0261
5512018 ขาณุฯ นายปริญญา กัตฐะ หง.บริการ ฯ 055 771 277 0-5572-6461 09-3159-3992
5512018 ขาณุฯ น.ส.บุญนิษา มธุรส หง.อำนวยการ 055 771 277 0-5572-6461 08-7736-4880
5512019 ตาก น.ส.นงนาฎ เนียมสกุล ผจก.สาขา.ตาก 055 511 016 0-5551-4722 08-1532-3360
5512019 ตาก นายอำพล กันยารอง หง.ผลิต 055 511 016 0-5551-4722 08-9460-3579
5512019 ตาก นายอานนท์ จันทร์เอิ่ยม หง.บริการ ฯ 055 511 016 0-5551-4722 08-5876-9567
5512019 ตาก นางชิดชนก คอวนิช หง.อำนวยการ 055 511 016 0-5551-4722 089-5670282
5512019 ตาก น.ส.อารียา บุญทอ หัวหน้างานจัดเก็บฯ 055 511 016 0-5551-4722 08-1925-0192
5512020 แม่สอด นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผจก.สาขา.แม่สอด 055 563 510 0-5556-3511 08-6736-4664
5512020 แม่สอด นายสมเกียรติ ปวงแก้ว หง.ผลิต 055 563 510 0-5556-3511 09-0680-0223
5512020 แม่สอด นายจตุพจน์ กรุตนารถ หง.บริการ ฯ 055 563 510 0-5556-3511 08-6214-8084
5512020 แม่สอด นางจินดา เดชเดชา หง.อำนวยการ 055 563 510 0-5556-3511 08-6448-1179
5512020 แม่สอด นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หง.จัดเก็บ ฯ 055 563 510 0-5556-3511 08-6440-7110
5512021 สุโขทัย นายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผจก.สาขา.สุโขทัย 055 611 023 0-5561-3193 08-1267-3566
5512021 สุโขทัย นางสาวชลนิชา ทองขลิบ ผช.ผจก.สาขาสุโขทัย 0-5561-1023 0-5561-3193 09-7308-9992
5512021 สุโขทัย นายวิพล ติดเทียน หง.ผลิต 088-2634596 0-5561-3193 08-1962-6460
5512021 สุโขทัย นายวิทยา แจ่มสว่าง หง.บริการ ฯ 088-2634596 0-5561-3193 08-1886-3997
5512021 สุโขทัย นางบุญเลี้ยง แห่วตระกูลปัญญา หง.อำนวยการ 088-2634596 0-5561-3193 08-9644-5942
5512021 สุโขทัย นางสาวจิติมา บุญศรี หัวหน้างานจัดเก็บฯ 088-2634596 0-5561-3193 08-4661-5915
5512022 ทุ่งเสลี่ยม นายวิโรจน์ นีระวงศิ ผจก.สาขา.ทุ่งเสลี่ยม 055 659 190 0-5565-9190 08-1707-7029
5512022 ทุ่งเสลี่ยม นายนุกูล อินปฐม หง.ผลิต 055 659 190 0-5565-9190 08-1534-8677
5512022 ทุ่งเสลี่ยม นายจเร  นักรบ หง.บริการ ฯ 055 659 190 0-5565-9190 08-5054-2850
5512022 ทุ่งเสลี่ยม น.ส.จุไรรัตน์ แจ่มเกิด หง.อำนวยการ 055 659 190 0-5565-9190 06-2951-6151
5512023 ศรีสำโรง นายอำนวยวิทย์ พร้อมวงษ์ ผจก.สาขา.ศรีสำโรง 055 681 330 0-5568-1330 08-1379-1143
5512023 ศรีสำโรง นายมนต์ชัย ชื่นชมน้อย หง.ผลิต 055 681 330 0-5568-1330 09-3280-2457
5512023 ศรีสำโรง นางวิจิตรา ไชยชิต หง.บริการ ฯ 055 681 330 0-5568-1330 08-9703-1664
5512023 ศรีสำโรง นายศุภวัฒน์ สุวรรณประเสริฐ หง.อำนวยการ 055 681 330 0-5568-1330 08-4819-3077
5512024 สวรรคโลก นายนฤพนธ์ ไทยกล้า ผจก.สาขา.สวรรคโลก 055 641 555 0-5564-1555 08-7850-0984
5512024 สวรรคโลก นายโกสินทร์ สารวิทย์ หง.ผลิต 0-5564-1555 0-5564-1555 08-9957-7115
5512024 สวรรคโลก นายคมกฤช ปัญญา หง.บริการ ฯ 0-5564-1555 0-5564-1555 08-1046-3686
5512024 สวรรคโลก น.ส.วิชชุตา มารอด หง.อำนวยการ 0-5564-1555 0-5564-1555 08-9858-0476
5512025 ศรีสัชนาลัย นายกมล ประดุงรุก ผจก.สาขา.ศรีสัชนาลัย 0-5567-1238 0-5567-1238 08-9961-1930
5512025 ศรีสัชนาลัย นายชัยรัตน์ ทองจันทร์ หง.ผลิต 055 641 555 0-5567-1238 08-6441-5870
5512025 ศรีสัชนาลัย นายเฉลิมยุคคล เกตุฮ่อ หง.บริการ ฯ 055 641 555 0-5567-1238 08-15962210
5512025 ศรีสัชนาลัย นางธารารัตน์ ขอบเขต หง.อำนวยการ 055 641 555 0-5567-1238 08-1785-6513
5512026 อุดรดิตถ์ นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์ ผจก.สาขา.อุตรดิตถ์ 055 479 874 0-5540-3630 08-1953-1842
5512026 อุดรดิตถ์ นายสายันต์ ผุดเหล็ก หง.ผลิต 06-1306-0330 0-5540-3630 08-7308-8695
5512026 อุดรดิตถ์ นายธนาภัทร์ พึ่งกริม หง.บริการ ฯ 06-1306-0330 0-5540-3630 08-1379-8077
5512026 อุดรดิตถ์ น.ส.พอพาณี คงรอด หง.อำนวยการ 06-1306-0330 0-5540-3630 08-1395-2332
5512027 พิษณุโลก นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผจก.สาขา.พิษณุโลก 055 313 383-4 ต่อ 12 0-5531-3385 08-6925-8682
5512027 พิษณุโลก นายอิศณรงค์ คณาวิมล หัวหน้างานผลิต 055 313 383-4 ต่อ 13 0-5531-3385 09-9243-4545
5512027 พิษณุโลก นายมนัส พรหมแต้ม หง.บริการ ฯ 055 313 383-4 ต่อ 14 0-5531-3385 08-9704-9116
5512027 พิษณุโลก นางศิราณี พงศ์กิตติไพสิฐ หง.อำนวยการ 055 313 383-4 ต่อ 15 0-5531-3385 08-1533-3825
5512027 พิษณุโลก นางจารณี เพ็ชรหาญ หง.จัดเก็บ ฯ 055 313 383-4 ต่อ 16 0-5531-3385 08-7318-4680
5512028 นครไทย นายมณฑล ฮุยเฮง ผจก.สาขา.นครไทย 055 389 084 0-5538-8979 08-1886-8479
5512028 นครไทย นายสุบรรดิษฐ์ สมบูรณ์ หง.ผลิต 055 389 084 0-5538-8979 09-3310-2662
5512028 นครไทย นายจักรี ศรีทอง หง.บริการ ฯ 055 389 084 08-4178-1498 08-1284-5639
5512028 นครไทย นายเฉลิมชัย แสนขยัน หง.อำนวยการ 055 389 084 08-4178-1498 09-7924-7201
5512029 พิจิตร นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว ผจก.สาขา.พิจิตร 065 639 3152-4 0-5699-0975 08-6895-1805
5512029 พิจิตร นายสัมพันธ์ พนมสุข หง.ผลิต 065 639 3152-4 0-5699-0975 08-9642-7555
5512029 พิจิตร นายสุระชัย ประสิทธิเขตรวิทย์ หง.บริการ ฯ 065 639 3152-4 0-5699-0975 08-8399-6263
5512029 พิจิตร น.ส.พัณณิตา อินเทศน์ หง.อำนวยการ 065 639 3152-4 0-5699-0975 08-9708-8667
5512029 พิจิตร นางประมวล เฟื่องเพียร หัวหน้างานจัดเก็บฯ 065 639 3152-4 0-5699-0975 08-6216-8318
5512030 บางมูลนาก นายธนู ประสงค์ ผจก.สาขา.บางมูลนาก 056 633 497 0-5663-1011 08-2400-6623
5512030 บางมูลนาก นายกมล พรหมอยู่ หง.ผลิต 056 633 497 0-5663-1011 08-1046-0818
5512030 บางมูลนาก นายประสาท ทองบุตร หง.บริการ ฯ 056 633 497 0-5663-1011 08-6939-6143
5512030 บางมูลนาก น.ส.สุดารัตน์ พุกทอง หง.อำนวยการ 056 633 497 0-5663-1011 09-1842-0156
5512031 ตะพานหิน นายสมเกียรติ นงนุช ผจก.สาขา.ตะพานหิน 056 621 210 0-5662-1210 08-1785-1155
5512031 ตะพานหิน นายชยพล พุ่มมาลัย หง.ผลิต 056 621 210 0-5662-1210 08-3213-7428
5512031 ตะพานหิน นายพิษณุ อินทรศิริพงษ์ หง.บริการ ฯ 056 621 210 0-5662-1210 08-0762-5363
5512031 ตะพานหิน นางสาวนิยดา ฟักบัว หง.อำนวยการ 056 621 210 0-5662-1210 08-6932-0023
5512032 เพชรบูรณ์ นายธีระยุทธ ทองสุก ผจก.สาขา.เพชรบูรณ์ 056 711 310 0-5671-1444 08-7846-1687
5512032 เพชรบูรณ์ นายกิตติพศ แปงการิยา หง.ผลิต 056 711 310 0-5671-1444 08-6934-9966
5512032 เพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ ฟักบัว หง.บริการ ฯ 056 711 310 0-5671-1444 08-7733-5131
5512032 เพชรบูรณ์ นายแจ้งการ บุญประเสริฐ หง.อำนวยการ 056 711 310 0-5671-1444 08-4144-2408
5512032 เพชรบูรณ์ นางวิไลวรรณ พุ่มสำเภา หัวหน้างานจัดเก็บฯ 056 711 310 0-5671-1444 08-1533-7989
5512033 หล่มสัก นายสมชัย ทุมมณี ผจก.สาขา.หล่มสัก 056 701 198 0-5670-1189 08-1933-3781
5512033 หล่มสัก นายอดิศักดิ์ ปานขาว หง.ผลิต 056 701 198 0-5670-1189 08-6592-1702
5512033 หล่มสัก นายวัลลภ เกียรติธนพล หง.บริการ ฯ 056 701 198 0-5670-1189 08-1785-2742
5512033 หล่มสัก น.ส.มยุรี ทองมี หง.อำนวยการ 056 701 198 0-5670-1189 08-7206-8090
5512034 ชนแดน นายสุทธิชัย ไทยกล้า ผจก.สาขา.ชนแดน 056 761 227 0-5676-1227 08-1688-9053
5512034 ชนแดน นายสายันต์ ทองก๊วย หง.ผลิต 056 761 227 0-5676-1227 08-1036-3745
5512034 ชนแดน นายนวพล พุทธสิมมา หง.บริการ ฯ 056 761 227 0-5676-1227 08-9549-7444
5512034 ชนแดน น.ส.ภัคร์ษิมา แจ้งสว่าง หง.อำนวยการ 056 761 227 0-5676-1227 09-8615-3838
5512035 หนองไผ่ นายโภคิน พรมพันธุ์ ผจก.สาขา.หนองไผ่ 056 781 598 0-5678-1115 08-1489-6118
5512035 หนองไผ่ นายสำอางค์ แทนปั้น หง.ผลิต 056 781 598 0-5678-1115 08-9461-2928
5512035 หนองไผ่ นายนัทธ์ดนัย จูอี้ หง.บริการ ฯ 056 781 598 0-5678-1115 08-9859-5338
5512035 หนองไผ่ นางสุดใจ ชาญณรงค์ หง.อำนวยการ 056 781 598 0-5678-1115 08-1466-9207
5512036 วิเชียรบุรี นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์ ผจก.สาขา.วิเชียรบุรี 056 928 182 0-5692-8182 08-6441-0373
5512036 วิเชียรบุรี นายสุกิจ สงวนทรัพย์ หง.ผลิต 056 928 182 0-5692-8182 09-7970-6142
5512036 วิเชียรบุรี นายสุรเดช สมสกุล หง.บริการ ฯ 056 928 182 0-5692-8182 08-6449-4208
5512036 วิเชียรบุรี น.ส.วาทินี วานนท์ หง.อำนวยการ 056 928 182 0-5692-8182 08-6199-8197
เลื่อนขึ้นข้างบน