หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

PWA1662 Call Center

056-255815
-

ที่ตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ถ.นครสวรรค์ - ท่าตะโก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 เปิดบริการ : 8.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

# หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ
5512000 กปภ.ข.10 นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 056 255 814-5 ต่อ 701 056-256-063 098 875 5876
5512000 กปภ.ข.10 นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 056 255 814-5 ต่อ 703 056-256-063 081-972-2954
5512000 กปภ.ข.10 นางณฐวรรณ อัมพสุวรรณ หน้าห้องผอ.กปภ.ข.10 056 255 814-5 ต่อ 702 056-256-063 087-207-1005
5512000 กปภ.ข.10 นางสาวสิรินทร์ลดา บุญเรืองศักดิ์ หน้าห้องผอ.กปภ.ข.10 056 255 814-5 ต่อ 702 056-256-063 093-195-8236
5512000 กผว. นายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ 056 255 814-5 ต่อ 101 056-256-063 081-532-6023
5512000 กผว. นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร หัวหน้างานแผนงาน 056 255 814-5 ต่อ 102 056-256-063 084-178-1568
5512000 กผว. นายวุฒิชัย กาวี หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง1 056 255 814-5 ต่อ 104 056-256-063 087-311-0222
5512000 กผว. นายสมควร ไม้สนธิ์ หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง2 056 255 814-5 ต่อ 106 056-256-063 061-907-9774
5512000 กผว. นายยุทธภูมิ ดอนเลย หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง3 056 255 814-5 ต่อ 108 056-256-063 092-482-7892
5512000 กผว. นายปกรณ์ พิทักษ์เดชะ หัวหน้างานแหล่งน้ำ 056 255 814-5 ต่อ 110 056-256-063 089-183-0564
5512000 กรค. นายอลงกรต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ 056 255 814-5 ต่อ 201 056-256-063 094-964-4998
5512000 กรค. นายประสิทธิ์ สายกนก หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมผลิต 056 255 814-5 ต่อ 206 056-256-063 081-549-8180
5512000 กรค. นายจักรวรรณ แว่นแก้ว หัวหน้างานบำรุงรักษา 056 255 814-5 ต่อ 208 056-256-063 089-705-1730
5512000 กรค. นายพิชชพงศ์ พิทักษ์วินัย หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ1(นครสวรรค์) 056 255 814-5 ต่อ 202 056-256-063 084-989-2199
5512000 กรค. นางสาวอรทัย ทองมี หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ2(พิจิตร) 086-383-8159 - 083-033-8634
5512000 กรค. นางสาวสรัญญา สว่างชาติ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ3(ตาก) 055 511 130 055-511-130 065-874-4265
5512000 กรจ. นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย 056 255 814-5 ต่อ 301 056-256-063 093-789-6399
5512000 กรจ. นายอานนท์ จรวิเศษ หัวหน้างานน้ำสูญเสีย 0-5625-5814-5 ต่อ 308 056-256-063 083-995-8956
5512000 กรจ. นายศิริชัย สุทธิธนกุล หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ 056 255 814-5 ต่อ 309 056-256-063 081-461-0035
5512000 กรจ. นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ 056 255 814-5 ต่อ 302 056-256-063 081-596-0591
5512000 กรจ. นายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ 056 255 814-5 ต่อ 304 056-256-063 094-629-8572
5512000 กทส. นายสุรพล  ปัญโญแก้ว ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 056 255 814-5 ต่อ 501 056-256-063 080-504-9648
5512000 กทส. นายวิธารณ์ เจริญผล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 056 255 814-5 ต่อ 502 056-256-063 089-667-0804
5512000 กทส. นางชนัดดา ชาญณรงค์ หัวหน้างานประมวลข้อมูล 056 255 814-5 ต่อ 504 056-256-063 094-629-8502
5512000 กบง. นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน 056 255 814-5 ต่อ 401 056-256-063 081-973-2463
5512000 กบง. นางสาวกัญญา ใจกว้าง หัวหน้างานประมวลบัญชี 056 255 814-5 ต่อ 402 056-256-063 089-163-0723
5512000 กบง. นางนัฎฐกาญจน์ ธาราภูมิ หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้ 056 255 814-5 ต่อ 404 056-256-063 084-592-2414
5512000 กบง. นางวริศรา จันทรสกา หัวหน้างานการเงิน 056 255 814-5 ต่อ 405 056-256-063 094-945-5289
5512000 กบร. นางรัตติยา กฤชทับทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป 056 255 814-5 ต่อ 601 056-256-063 089-906-6288
5512000 กบร. นางแก่นจันทร์ ธัญจิรากุล หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 056 255 814-5 ต่อ 611 056-256-063 091-842-2618
5512000 กบร. นางปัทมา ฟักบัว หัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน 056 255 814-5 ต่อ 605 056-256-063 063-429-8939
5512000 กบร. น.ส.มัณฑนา เพชรโต หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม 056 255 814-5 ต่อ 609 056-256-063 095-623-6351
5512000 กบร. นางปทิตตา นาคมี หัวหน้างานธุรการ 056 255 814-5 ต่อ 602 056-256-063 098-619-7955
5512011 นครสวรรค์ นายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ 056 255 456 ต่อ 15 056-257-060 087-206-2249
5512011 นครสวรรค์ นายสมชาย ทัดพลอย หัวหน้างานผลิต 056 255 456 ต่อ 14 056-257-060 061-793-9614
5512011 นครสวรรค์ นายนพฤทธิ์ รัตนจันทร์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 255 456 ต่อ 12 056-257-060 081-233-0983
5512011 นครสวรรค์ นางสุดใจ ชาญณรงค์ หัวหน้างานอำนวยการ 056 255 456 ต่อ 13 056-257-060 081-466-9207
5512011 นครสวรรค์ นางสาววิชชุตา วงษ์สมาจารย์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 056 255 456 ต่อ 11 056-257-060 089-707-6907
5512012 ท่าตะโก นายคจิต เหมาคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก 056 249 089 ต่อ 11 056-249-508 088-173-0315
5512012 ท่าตะโก นายจิโรจ เพชรรัตน์ หัวหน้างานผลิต 056 249 089 ต่อ 13 056-249-508 081-533-8422
5512012 ท่าตะโก นายเฉลิมพันธ์ บัวไสว หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 249 089 ต่อ 12 056-249-508 099-272-3332
5512012 ท่าตะโก นางสาวรัตนา บุญเกตุ หัวหน้างานอำนวยการ 056 249 089 ต่อ 16 056-249-508 089-740-0044
5512013 ลาดยาว นายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว 056 271 432 056-271-432 084-624-9649
5512013 ลาดยาว นายนเรศ ใจภักดี หัวหน้างานผลิต 056 271 432 056-271-432 081-379-1833
5512013 ลาดยาว นายวสันต์ พ่วงหุ่น หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 271 432 056-271-432 081-182-0420
5512013 ลาดยาว นางวราภรณ์ สังกา หัวหน้างานอำนวยการ 056 271 432 056-271-432 089-994-2859
5512014 พยุหะคีรี นายนรินทร์ จันทรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี 056 341 276 056-341-275 081-379-9727
5512014 พยุหะคีรี นายนฤชา ชาตะวราหะ หัวหน้างานผลิต 056 341 276 056-341-275 086-737-7438
5512014 พยุหะคีรี นายวัชรพงศ์ พรหมรัตน์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 341 276 056-341-275 088-282-8623
5512014 พยุหะคีรี นางคณัสมน  ไม้สนธิ์ หัวหน้างานอำนวยการ 056 341 276 056-341-275 092-262-6324
5512015 ชัยนาท นายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท 056 411 213 056-411-600 083-163-3559
5512015 ชัยนาท นายอำนาจ แพมาก หัวหน้างานผลิต 056 411 213 ต่อ 105 056-411-600 089-523-6706
5512015 ชัยนาท นายเชษฐพงศ์ สมัครเขตการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 411 213 ต่อ 106 056-411-600 081-785-6551
5512015 ชัยนาท นางรัชนีกร รุมพล หัวหน้างานอำนวยการ 056 411 213 ต่อ 104 056-411-600 084-815-9760
5512016 อุทัยธานี นายสมเจต กาหล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี 056 531 344 056-532-460 089-703-5430
5512016 อุทัยธานี นายจรงณ์ สารทิศ หัวหน้างานผลิต 056 531 344 056-532-460 087-310-2813
5512016 อุทัยธานี นายเรืองฤทธิ์ ก้อนทอง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 531 344 056-532-460 091-012-3297
5512016 อุทัยธานี นางกาญจนา แสงสุข หัวหน้างานอำนวยการ 056 531 344 056-532-460 064-919-3224
5512017 กำแพงเพชร นายนิสิต ใจอินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร 055 711 373 0-5571-6577 081-280-0908
5512017 กำแพงเพชร นายทรงกลด ปัญญา หัวหน้างานผลิต 055 711 373 0-5571-6577 081-281-2743
5512017 กำแพงเพชร นายพิเชษฐ เทพบุตร์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 055 711 373 0-5571-6577 081-973-2382
5512017 กำแพงเพชร นางโอลีมา เครือซ้า หัวหน้างานอำนวยการ 055 711 373 0-5571-6577 081-953-1535
5512017 กำแพงเพชร นางชฎาภัทร์ ฉันทศิริรัตน์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 055 711 373 0-5571-6577 081-534-3315
5512018 ขาณุวรลักษบุรี นายโภคิน พรมพันธุ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี 055 771 277 055-771-461 08-1489-6118
5512018 ขาณุวรลักษบุรี นายจักรกฤษ ทองมี หัวหน้างานผลิต 055 771 277 055-771-461 084-620-0261
5512018 ขาณุวรลักษบุรี นายปริญญา กัตฐะ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 055 771 277 055-771-461 093-159-3992
5512018 ขาณุวรลักษบุรี น.ส.บุญนิษา มธุรส หัวหน้างานอำนวยการ 055 771 277 055-771-461 087-736-4880
5512019 ตาก นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก 055 511 016 055-514-722 081-532-3360
5512019 ตาก นายโกสินทร์ สารวิทย์ หัวหน้างานผลิต 055 511 016 055-514-722 089-957-7115
5512019 ตาก นายอานนท์ จันทร์เอิ่ยม หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 055 511 016 055-514-722 086-446-7287
5512019 ตาก นางชิดชนก คอวนิช หัวหน้างานอำนวยการ 055 511 016 055-514-722 092-194-6404
5512019 ตาก นางสาวปภาดา บุญทอ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 055 511 016 055-514-722 086-421-7563
5512020 แม่สอด นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด 055 563 510 ต่อ 19 055-563-511 086-895-1805
5512020 แม่สอด นายสมเกียรติ ปวงแก้ว หัวหน้างานผลิต 055 563 510 055-563-511 097-164-4220
5512020 แม่สอด นายธนาภัทร์ พึ่งกริม หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 055 563 510 ต่อ 16 055-563-511 093-131-0999
5512020 แม่สอด นางจินดา เดชเดชา หัวหน้างานอำนวยการ 055 563 510 ต่อ 15 055-563-511 093-140-4439
5512020 แม่สอด นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 055 563 510 ต่อ 14 055-563-511 086-440-7110
5512021 สุโขทัย นายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 055 611 023 055-613-193 081-267-3566
5512021 สุโขทัย นายสันติ เตี้ยมชุมพล ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 088-2634596 055-613-193 087-790-2002
5512021 สุโขทัย นายเกรียงไกร ศรีโปรฎก หัวหน้างานผลิต 088-2634596 055-613-193 091-619-4553
5512021 สุโขทัย นายเฉลิมยุคคล เกตุฮ่อ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 088-2634596 055-613-193 081-596-2210
5512021 สุโขทัย นางบุญเลี้ยง แห่วตระกูลปัญญา หัวหน้างานอำนวยการ 088-2634596 055-613-193 089-644-5942
5512021 สุโขทัย นางสาวจิติมา บุญศรี หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 088-2634596 055-613-193 084-661-5915
5512022 ทุ่งเสลี่ยม นายวิโรจน์ นีระวงศิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม 055 659 190 055-659-190 094-750-3489
5512022 ทุ่งเสลี่ยม นายนุกูล อินปฐม หัวหน้างานผลิต 055 659 190 055-659-190 081-534-8677
5512022 ทุ่งเสลี่ยม นายจเร  นักรบ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 055 659 190 055-659-190 085-054-2850
5512022 ทุ่งเสลี่ยม นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มเกิด หัวหน้างานอำนวยการ 055 659 190 055-659-190 062-951-6151
5512023 ศรีสำโรง นางสาวชลนิชา ทองขลิบ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง 055 681 330 055-681-330 097-308-9992
5512023 ศรีสำโรง นายธาตรี ตั้งตระกูล หัวหน้างานผลิต 055 681 330 055-681-330 089-476-8735
5512023 ศรีสำโรง นายนพดล  พุฒเพ็ง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 055 681 330 055-681-330 089-922-7620
5512023 ศรีสำโรง นางสาวเนตรนภา ปานขำ หัวหน้างานอำนวยการ 055 681 330 055-681-330 088-273-6574
5512024 สวรรคโลก นายนฤพนธ์ ไทยกล้า ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก 055 641 555 055-641-555 087-850-0984
5512024 สวรรคโลก นายมนต์ชัย ชื่นชมน้อย หัวหน้างานผลิต 0-5564-1555 055-641-555 097-946-8542
5512024 สวรรคโลก นายคมกฤช ปัญญา หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 0-5564-1555 055-641-555 081-046-3686
5512024 สวรรคโลก นางสาววิชชุตา มารอด หัวหน้างานอำนวยการ 0-5564-1555 055-641-555 089-858-0476
5512025 ศรีสัชนาลัย นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย 055-671-238 055-671-238 089-961-1930
5512030 บางมูลนาก นายชัยรัตน์ ทองจันทร์ หัวหน้างานผลิต 056 633 497 056-631-011 086-441-5870
5512025 ศรีสัชนาลัย นายนัทธ์ดนัย จูอี้ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 055-671-238 055-671-238 089-859-5338
5512025 ศรีสัชนาลัย นางธารารัตน์ ขอบเขต หัวหน้างานอำนวยการ 055-671-238 055-671-238 081-785-6513
5512026 อุตรดิตถ์ นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ 055 479 874 055-479-874 081-953-1842
5512026 อุตรดิตถ์ นายสายันต์ ผุดเหล็ก หัวหน้างานผลิต 055 479 874 055-479-874 087-308-8695
5512026 อุตรดิตถ์ นายวิโรจน์ ฟักบัว หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 055 479 874 055-479-874 087-733-5131
5512026 อุตรดิตถ์ นางสาวพอพาณี คงรอด หัวหน้างานอำนวยการ 055 479 874 055-479-874 081-395-2332
5512027 พิษณุโลก นายสมเกียรติ นงนุช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก 055 313 383-4 ต่อ 12 055-313-385 081-785-1155
5512027 พิษณุโลก นางพัชรลักษณ์ ด้วงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก 055 313 383-4 055-313-385 090-598-1947
5512027 พิษณุโลก นายอิศณรงค์ คณาวิมล หัวหน้างานผลิต 055 313 383-4 ต่อ 13 055-313-385 099-243-4545
5512027 พิษณุโลก นายมนัส พรหมแต้ม หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 055 313 383-4 ต่อ 14 055-313-385 089-704-9116
5512027 พิษณุโลก นางสมจิตต์ อิ่มจิตร หัวหน้างานอำนวยการ 055 313 383-4 ต่อ 17 055-313-385 095-196-9932
5512027 พิษณุโลก นางศิราณี พงศ์กิตติไพสิฐ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 055 313 383-4 ต่อ 16 055-313-385 081-533-3825
5512028 นครไทย นายวิพล ติดเทียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย 055 389 084 055-388-979 081-962-6460
5512028 นครไทย นายสุบรรดิษฐ์ สมบูรณ์ หัวหน้างานผลิต 055 389 084 055-388-979 093-310-2662
5512028 นครไทย นายอนุรักษ์ วิเศษสรรค์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 055 389 084 055-388-979 086-939-7453
5512028 นครไทย นางสาวพิจริยา ทิพย์เทียม หัวหน้างานอำนวยการ 055 389 084 055-388-979 093-429-2395
5512029 พิจิตร นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร 065 639 3152-4 056-990-975 096-820-8228
5512029 พิจิตร นายสัมพันธ์ พนมสุข หัวหน้างานผลิต 065 639 3152-4 056-990-975 089-642-7555
5512029 พิจิตร นางวิจิตรา ไชยชิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 065 639 3152-4 056-990-975 089-703-1664
5512029 พิจิตร น.ส.พัณณิตา อินเทศน์ หัวหน้างานอำนวยการ 065 639 3152-4 056-990-975 094-991-5419
5512029 พิจิตร นางสาวนิยดา ฟักบัว หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 065 639 3152-4 056-990-975 090-596-3669
5512030 บางมูลนาก นายธนู ประสงค์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก 056 633 497 056-631-011 098-798-6515
5512025 ศรีสัชนาลัย นายกมล พรหมอยู่ หัวหน้างานผลิต 055-671-238 055-671-238 062-169-6653
5512030 บางมูลนาก นายประสาท ทองบุตร หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 633 497 056-631-011 094-725-7179
5512030 บางมูลนาก นางสาวสุดารัตน์ พุกทอง หัวหน้างานอำนวยการ 056 633 497 056-631-011 091-842-0156
5512031 ตะพานหิน นายสมชัย ทุมมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน 056 621 210 056-621-210 081-933-3781
5512031 ตะพานหิน นายชยพล พุ่มมาลัย หัวหน้างานผลิต 056 621 210 056-621-210 083-213-7428
5512031 ตะพานหิน นายพิษณุ อินทรศิริพงษ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 621 210 056-621-210 095-637-8683
5512031 ตะพานหิน นายเฉลิมชัย ทรัพย์ปัญญาสุข หัวหน้างานอำนวยการ 056 621 210 056-621-210 063-669-1428
5512031 เพชรบูรณ์ นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ 056 711 310 056-711-444 087-846-1687
5512032 เพชรบูรณ์ นายกิตติพศ แปงการิยา หัวหน้างานผลิต 056 711 310 056-711-444 086-202-9183
5512032 เพชรบูรณ์ นายจตุพจน์ กรุตนารถ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 711 310 056-711-444 087-2010785
5512032 เพชรบูรณ์ นายแจ้งการ บุญประเสริฐ หัวหน้างานอำนวยการ 056 711 310 056-711-444 084-144-2408
5512032 เพชรบูรณ์ นางสาวมยุรี ทองมี หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 056 711 310 056-711-444 087-206-8090
5512033 หล่มสัก นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก 056 701 198 056-701-198 086-925-8682
5512033 หล่มสัก นายอดิศักดิ์ ปานขาว หัวหน้างานผลิต 056 701 198 056-701-198 086-592-1702
5512033 หล่มสัก นายวัลลภ เกียรติธนพล หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 701 198 056-701-198 085-595-4345
5512033 หล่มสัก นางสาววรรญา เรืองพูล หัวหน้างานอำนวยการ 056 701 198 056-701-198 085-839-9394
5512034 ชนแดน นายอำพล กันยารอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน 056 761 227 056-761-227 089-460-3579
5512034 ชนแดน นายสายันต์ ทองก๊วย หัวหน้างานผลิต 056 761 227 056-761-227 081-036-3745
5512034 ชนแดน นายนวพล พุทธสิมมา หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 761 227 056-761-227 094-549-7444
5512034 ชนแดน นางสาวภัคร์ษิมา แจ้งสว่าง หัวหน้างานอำนวยการ 056 761 227 056-761-227 093-285-1010
5512035 หนองไผ่ นายอำนวยวิทย์ พร้อมวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ 056 781 598 056-781-115 081-379-1143
5512035 หนองไผ่ นายชัยสิทธิ์ หมิดทองคำ หัวหน้างานผลิต 056 781 598 056-781-115 086-206-1362
5512035 หนองไผ่ นายจักรี ศรีทอง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 781 598 056-781-115 081-284-5639
5512035 หนองไผ่ นางสาวพัชชา มาลัยศรี หัวหน้างานอำนวยการ 056 781 598 056-781-115 084-700-5633
5512036 วิเชียรบุรี นายสุทธิชัย ไทยกล้า ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี 056 928 182 ต่อ 105 056-928-182 081-688-9053
5512036 วิเชียรบุรี นายสำอางค์ แทนปั้น หัวหน้างานผลิต 056 928 182 ต่อ 107 056-928-182 089-461-2928
5512036 วิเชียรบุรี นายสุรเดช สมสกุล หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 056 928 182 ต่อ 106 056-928-182 088-282-6186
5512036 วิเชียรบุรี นางวิไลวรรณ พุ่มสำเภา หัวหน้างานอำนวยการ 056 928 182 ต่อ 104 056-928-182 081-533-7989
เลื่อนขึ้นข้างบน