หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 366,118 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 498,960 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 8,945,838 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 8,451,664 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 6,246,996 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม ปี 2564 จากฐานข้อมูลระบบ MIS กปภ.ข.10
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2564 356,533 357,315 358,074 358,998 360,055 361,159 362,096 363,111 364,272 365,228 366,118 0
ปีงบประมาณ 2563 345,010 345,924 346,780 347,681 348,548 349,622 350,692 351,609 353,016 354,120 355,047 355,693
ปีงบประมาณ 2562 334,079 334,992 335,656 336,370 337,378 338,062 338,701 339,506 341,121 341,984 342,870 342,819
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2564 8.764 8.681 9.071 9.370 9.063 8.910 10.146 9.301 9.694 9.029 8.946 0.000 100.975
ปีงบประมาณ 2563 8.735 8.868 8.672 9.124 8.941 8.864 9.890 9.632 9.708 9.219 9.283 8.886 109.822
ปีงบประมาณ 2562 7.791 8.170 8.016 8.220 8.171 8.100 9.151 9.781 8.980 8.377 8.532 8.207 101.497
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 8.195 8.123 8.281 8.828 8.544 8.336 9.631 8.770 9.149 8.476 8.452 0.000 94.785
ปีงบประมาณ 2562 8.135 8.325 8.124 8.556 8.428 8.345 9.449 9.132 9.148 8.661 8.680 8.286 103.270
ปีงบประมาณ 2561 7.484 7.842 7.718 7.924 7.885 7.663 8.735 9.372 8.578 7.928 8.016 7.695 96.840
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2564 5.954 5.910 6.007 6.466 6.304 6.062 7.205 6.412 6.862 6.300 6.247 0.000 69.728
ปีงบประมาณ 2563 5.689 6.081 5.878 6.300 6.253 6.098 7.031 6.748 6.774 6.329 6.477 6.194 75.852
ปีงบประมาณ 2562 5.494 5.789 5.680 5.899 5.906 5.633 6.545 7.066 6.424 5.867 6.000 5.733 72.037
เลื่อนขึ้นข้างบน