หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของ
นายกมล ประดุงรุก
ผจก.กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายเฉลิมยุคล เกตุฮ่อ
นายช่างโยธา
นายเผด็จ เรืองรุ่ง
นายช่างโยธา
นางสาววิลาวัลย์ สาลี
ช่างโยธา
นายณรงค์ฤทธิ์ อนุสุเรนทร์
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(มิสเตอร์ประปา)

งานผลิต

นายชัยรัตน์ ทองจันทร์
พนักงานวิทยาศาสตร์
นายพลวัฒต์ สุขสมบัติ
ช่างเครื่องกล
นายราเชนทร์ ไทยกล้า
นายช่างไฟฟ้า
นายอำนาจ อัคสุน
นายช่างเครื่องกล
นายสมศักดิ์ กุหลาบ
ช่างเครื่องกล
นายสมศักดิ์ นราแก้ว
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

นางธารารัตน์ ขอบเขต
หน.งานอำนวยการ
นางสาวภัทรจิรา ภู่เพชร
นักบัญชี
นางสาวเดือนนภา ช่างเก็บ
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัคร์ษิมา แจ้งสว่าง
พนักงานพัสดุ
นางสาวภัณฑิรา เชยกลิ่นเทศ
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวช่อเอื้อง อยู่ศิริ
พนักงานพัสดุ
เลื่อนขึ้นข้างบน