หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย
นายกมล ประดุงรุก
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายเฉลิมยุคล เกตุฮ่อ
นายช่างโยธา
นายเผด็จ เรืองรุ่ง
นายช่างโยธา
นางสาววิลาวัลย์ สาลี
นายช่างโยธา
นายณรงค์ฤทธิ์ อนุสุเรนทร์
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(มิสเตอร์ประปา)

งานผลิต

นายชัยรัตน์ ทองจันทร์
หัวหน้างาน
นายพลวัฒต์ สุขสมบัติ
นายช่างเครื่องกล
นายราเชนทร์ ไทยกล้า
นายช่างไฟฟ้า
นายอำนาจ อัคสุน
นายช่างเครื่องกล
นายสมศักดิ์ กุหลาบ
ช่างเครื่องกล
นายสมศักดิ์ นราแก้ว
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

นางธารารัตน์ ขอบเขต
หัวหน้างาน
นางสาวภัทรจิรา ภู่เพชร
นักบัญชี
นางสาวเดือนนภา ช่างเก็บ
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัณฑิรา เชยกลิ่นเทศ
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวช่อเอื้อง อยู่ศิริ
นักบริหารงานพัสดุ
นายจักรพงศ์ หาญกล้า
พนักงานพัสดุ
เลื่อนขึ้นข้างบน