หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี
นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์
ผจก.กปภ.สาขาพยุหะคีรี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ปรีดา เต็งสุวรรณ
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ธนารักษ์ ลอยเมฆ
นายช่างโยธา
อดิศร ธรรมบุตร
นายช่างโยธา
สนาน พรเพชรรัมภา
ช่างโยธา
สิริชัย แสงอุไร
ช่างโยธา

งานผลิต

สมเกียรติ ปวงแก้ว
หน.งานผลิต
สมชาย ทั่งโต
ช่างเครื่องกล
สาธิต มะลิพรม
นายช่างไฟฟ้า
ศักดา แก่นไถ
นายช่างเครื่องกล
ธนกฤต ทวีผล
ช่างไฟฟ้า
อนุพงษ์ จันทา
นายช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

บุญส่ง ทองรอด
หน.งานอำนวยการ
กิรศักดิ์ นาทิพย์
พนักงานพัสดุ
ศินีนาถ จันทร์หอม
พนักงานการเงินและบัญชี
นิตยา สิงหะคเชนทร์
พนักงานธุรการ
พัชรา อุ่ยเจริญ
นักบัญชี
ณัฐรุจีกานต์ อินภาโรจน์
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน