หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก
นายคจิต เหมาคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

งานจัดเก็บรายได้

นางผกามาศ อินทร์เขียว
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปรางทิพย์ ปู่แก้ว
นักบัญชี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายเฉลิมพันธ์ บัวไสว
หัวหน้างาน
นายปัญจะ ทองไทย
นายช่างโยธา
นายปฐมพงษ์ เพชรนิล
นายช่างโยธา
นายเอนก สุขอร่าม
นายช่างโยธา
นายจุลเชศฐ์ ชอบการกิจ
ช่างโยธา(มิสเตอร์ประปา)
นายโยธิน สาพิมราช
ช่างโยธา

งานผลิต

นายจิโรจ เพชรรัตน์
หัวหน้างาน
นายชูเกียรติ เอี่ยมดี
นายช่างเครื่องกล
นายชัยสิทธิ์ หมิดทองคำ
นายช่างไฟฟ้า
นายไพโรจน์ นุ่มเกลี้ยง
นายช่างเครื่องกล
นายอารยะ หมื่นชัยสิทธิ์
นายช่างเครื่องกล
นายสุวันชัย พันธ์ไชยา
นายช่างไฟฟ้า
นายชูชาติ เกษมสงคราม
พนักงานผลิตน้ำ
นายบุญเหลือ ขื่อสันเที๊ยะ
พนักงานผลิตน้ำ
นายพิทักษ์ เฉลิมวุฒิกุล
พนักงานผลิตน้ำ
นายวิสูตร พัทวี
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

นางสาวรัตนา บุญเกตุ
หัวหน้างาน
นางวันทนีย์ ศุธารัตณชัยพร
พนักงานธุรการ
นายพงษ์พันธ์ ชูตระกูล
พนักงานพัสดุ
นางพวงผกา ศรีทอง
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน