หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์
นายวีระพล จันทรสกา
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

งานจัดเก็บรายได้

นางกาญจนา แสงสุข
หัวหน้างาน
นางวสุกาญจน์ ศุขไพบูลย์
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัญจน์ชญา บำรุงศรี
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพจนีย์ สัจจาภิรักษ์
พนักงานการเงินและบัญชี
นายวชิรวิชญ์ บางมณี
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวประทิน เถื่อนถ้ำ
นักบัญชี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นายนพฤทธิ์ รัตนจันทร์
หัวหน้างาน
นายสมพร ผิวผ่อง
นายช่างโยธา
นายกิตติชัย โพธิ์เส็ง
วิศวกร
นางนพวรรณ ฉลาดแย้ม
นายช่างโยธา
นายอาณัติ กาญจนเกตุ
ช่างโยธา
นายวิษณุ ดีมอญ
ช่างโยธา
นายเกรียงไกร สารีสุข
ช่างโยธา
นายณัฐกานต์ เอี่ยมสอาด
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(มิสเตอร์ประปา)

งานผลิต

นายสมชาย ทัดพลอย
หัวหน้างาน
นายประเสริฐศักดิ์ อินทนาศักดิ์
นายช่างไฟฟ้า
นายสิงห์ สารีสุข
นายช่างเครื่องกล
นายเลิศฤทธิ์ คันธชิต
นายช่างเครื่องกล
นายสาธิต แสงดอก
นายช่างไฟฟ้า
นายสาโรจน์ กุลฉิม
นายช่างเครื่องกล
นายชยพัทธ์ ทองแพ
นายช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

นางพัชรลักษณ์ ด้วงทอง
หัวหน้างาน
นางพนิดา ขวัญยืน
พนักงานคอมพิวเตอร์
นายทศพล คุ้มทอง
นักบริหารงานทั่วไป
นางสุนทรีย์ บุญมาเรือง
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปวีณา ศรีบุญยัง
พนักงานพัสดุ
นางสาวอาทิตยา แจ้งแสงทอง
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน