หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์
นายวีระพล จันทรสกา
ผจก.กปภ.สาขานครสวรรค์

งานจัดเก็บรายได้

วชิรวิชญ์ บางมณี
พนักงานการเงินและบัญชี
กาญจนา แสงสุข
หน.งานจัดเก็บรายได้
วสุกาญจน์ ศุขไพบูลย์
พนักงานการเงินและบัญชี
พจนีย์ สัจจาภิรักษ์
พนักงานการเงินและบัญชี
ประทิน เถื่อนถ้ำ
นักบัญชี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

สมพร ผิวผ่อง
นายช่างโยธา
นรุตม์ พรมอุทัย
วิศวกร
นพวรรณ ฉลาดแย้ม
ช่างโยธา
ปัญจะ ทองไทย
ช่างโยธา
ณัฐกานต์ เอี่ยมสอาด
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(มิสเตอร์ประปา)
อาณัติ กาญจนเกตุ
ช่างโยธา
กิตติชัย โพธิ์เส็ง
วิศวกร

งานผลิต

อดิศักดิ์ ปานขาว
หน.งานผลิต
ประเสริฐศักดิ์ อินทนาศักดิ์
นายช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

ณรงค์ เพชรชนะ
พนักงานพัสดุ
รัชนีกร รุมพล
หน.งานอำนวยการ
พนิดา ขวัญยืน
พนักงานคอมพิวเตอร์
สุดใจ ชาญณรงค์
นักบัญชี
สุนทรีย์ ทองคำสัมฤทธิ์
พนักงานการเงินและบัญชี
ปวีณา ศรีบุญยัง
พนักงานพัสดุ
อาทิตยา แจ้งแสงทอง
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน