หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาวิเชียรบุรี
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,797 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,520 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 251,360 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 178,865 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 133,565 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 8,618 8,630 8,666 8,688 8,719 8,752 8,766 8,797 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 8,353 8,384 8,412 8,433 8,457 8,460 8,492 8,520 8,532 8,555 8,577 8,577
ปีงบประมาณ 2561 8,068 8,082 8,099 8,114 8,134 8,166 8,207 8,255 8,269 8,298 8,320 8,345
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.289 0.271 0.278 0.286 0.288 0.255 0.247 0.251 0.000 0.000 0.000 0.000 2.166
ปีงบประมาณ 2562 0.154 0.171 0.162 0.169 0.176 0.283 0.275 0.291 0.268 0.273 0.274 0.263 2.759
ปีงบประมาณ 2561 0.146 0.154 0.154 0.165 0.153 0.151 0.175 0.179 0.165 0.158 0.161 0.161 1.924
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.158 0.172 0.161 0.169 0.180 0.159 0.183 0.179 0.000 0.000 0.000 0.000 1.362
ปีงบประมาณ 2562 0.148 0.164 0.155 0.163 0.170 0.160 0.176 0.197 0.192 0.180 0.182 0.164 2.051
ปีงบประมาณ 2561 0.139 0.145 0.147 0.158 0.147 0.145 0.168 0.173 0.158 0.151 0.154 0.153 1.838
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.119 0.130 0.127 0.132 0.136 0.121 0.139 0.134 0.000 0.000 0.000 0.000 1.038
ปีงบประมาณ 2562 0.112 0.124 0.120 0.126 0.129 0.122 0.134 0.149 0.146 0.131 0.134 0.118 1.544
ปีงบประมาณ 2561 0.111 0.115 0.116 0.126 0.115 0.113 0.129 0.133 0.122 0.116 0.119 0.117 1.431
เลื่อนขึ้นข้างบน