หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาหนองไผ่
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,237 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 8,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 197,055 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 171,862 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 134,413 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายโภคิน พรมพันธุ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 7,089 7,106 7,128 7,131 7,161 7,170 7,210 7,237 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 6,661 6,678 6,691 6,724 6,749 6,794 6,822 6,836 6,850 6,863 6,886 6,971
ปีงบประมาณ 2561 6,493 6,508 6,524 6,543 6,556 6,561 6,577 6,585 6,599 6,605 6,631 6,645
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.192 0.190 0.208 0.214 0.200 0.206 0.193 0.197 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600
ปีงบประมาณ 2562 0.177 0.189 0.178 0.179 0.173 0.200 0.214 0.209 0.208 0.199 0.186 0.196 2.307
ปีงบประมาณ 2561 0.174 0.184 0.183 0.189 0.184 0.199 0.198 0.187 0.191 0.190 0.188 0.189 2.254
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.142 0.148 0.152 0.170 0.151 0.158 0.176 0.172 0.000 0.000 0.000 0.000 1.269
ปีงบประมาณ 2562 0.137 0.149 0.147 0.156 0.154 0.156 0.166 0.165 0.158 0.152 0.151 0.147 1.839
ปีงบประมาณ 2561 0.140 0.139 0.138 0.149 0.140 0.150 0.172 0.165 0.170 0.153 0.147 0.144 1.809
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.112 0.116 0.118 0.133 0.118 0.123 0.137 0.134 0.000 0.000 0.000 0.000 0.992
ปีงบประมาณ 2562 0.107 0.116 0.114 0.123 0.123 0.123 0.131 0.131 0.125 0.121 0.120 0.117 1.452
ปีงบประมาณ 2561 0.112 0.111 0.111 0.119 0.112 0.117 0.133 0.128 0.132 0.119 0.114 0.112 1.420
เลื่อนขึ้นข้างบน