หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาชนแดน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,216 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 3,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 90,320 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 86,270 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 67,597 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายสุทธิชัย ไทยกล้า

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 4,181 4,189 4,189 4,186 4,185 4,193 4,208 4,216 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 4,068 4,080 4,089 4,097 4,111 4,121 4,121 4,146 4,140 4,144 4,161 4,151
ปีงบประมาณ 2561 3,999 4,006 4,014 4,010 4,019 4,027 4,036 4,043 4,053 4,064 4,057 4,061
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.076 0.085 0.081 0.085 0.083 0.082 0.094 0.090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.675
ปีงบประมาณ 2562 0.072 0.080 0.078 0.085 0.085 0.080 0.091 0.098 0.085 0.079 0.079 0.079 0.991
ปีงบประมาณ 2561 0.072 0.070 0.070 0.074 0.072 0.067 0.086 0.079 0.077 0.073 0.073 0.070 0.882
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.072 0.081 0.077 0.081 0.079 0.078 0.090 0.086 0.000 0.000 0.000 0.000 0.643
ปีงบประมาณ 2562 0.068 0.075 0.074 0.080 0.082 0.076 0.087 0.094 0.081 0.075 0.075 0.075 0.941
ปีงบประมาณ 2561 0.068 0.065 0.066 0.070 0.068 0.063 0.081 0.074 0.073 0.068 0.068 0.066 0.827
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.056 0.063 0.060 0.063 0.062 0.061 0.071 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.504
ปีงบประมาณ 2562 0.053 0.058 0.057 0.062 0.064 0.059 0.067 0.073 0.063 0.059 0.059 0.058 0.734
ปีงบประมาณ 2561 0.053 0.052 0.052 0.056 0.055 0.051 0.064 0.061 0.058 0.056 0.056 0.055 0.669
เลื่อนขึ้นข้างบน