หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาหล่มสัก
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,650 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 12,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 303,254 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 288,145 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 217,176 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายสมชัย ทุมมณี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 12,425 12,446 12,490 12,527 12,574 12,598 12,627 12,650 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 12,182 12,233 12,260 12,223 12,264 12,246 12,269 12,301 12,358 12,381 12,385 12,395
ปีงบประมาณ 2561 11,787 11,818 11,848 11,886 11,909 11,911 11,940 11,982 12,026 12,059 12,077 12,126
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.282 0.296 0.278 0.310 0.295 0.302 0.311 0.303 0.000 0.000 0.000 0.000 2.377
ปีงบประมาณ 2562 0.264 0.286 0.266 0.288 0.279 0.257 0.294 0.340 0.291 0.278 0.289 0.276 3.406
ปีงบประมาณ 2561 0.252 0.261 0.267 0.272 0.261 0.245 0.255 0.303 0.271 0.263 0.263 0.268 3.180
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.274 0.284 0.266 0.292 0.275 0.284 0.299 0.288 0.000 0.000 0.000 0.000 2.261
ปีงบประมาณ 2562 0.252 0.276 0.256 0.278 0.266 0.245 0.276 0.321 0.280 0.263 0.271 0.255 3.239
ปีงบประมาณ 2561 0.236 0.248 0.250 0.261 0.249 0.233 0.245 0.291 0.261 0.253 0.251 0.255 3.033
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.200 0.213 0.199 0.219 0.205 0.207 0.222 0.217 0.000 0.000 0.000 0.000 1.683
ปีงบประมาณ 2562 0.191 0.207 0.192 0.212 0.203 0.187 0.209 0.248 0.208 0.199 0.207 0.193 2.456
ปีงบประมาณ 2561 0.183 0.191 0.191 0.201 0.190 0.179 0.188 0.223 0.199 0.191 0.190 0.196 2.321
เลื่อนขึ้นข้างบน