หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาเพชรบูรณ์
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 18,220 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 17,520 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 531,308 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 485,591 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 347,014 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายธีระยุทธ ทองสุก

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 17,940 17,987 18,009 18,028 18,043 18,151 18,196 18,220 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 17,458 17,530 17,510 17,555 17,628 17,631 17,689 17,728 17,771 17,807 17,865 17,862
ปีงบประมาณ 2561 16,981 17,033 17,062 17,082 17,104 17,165 17,175 17,220 17,294 17,328 17,370 17,405
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.568 0.574 0.542 0.583 0.530 0.521 0.536 0.531 0.000 0.000 0.000 0.000 4.386
ปีงบประมาณ 2562 0.515 0.513 0.508 0.501 0.504 0.481 0.496 0.530 0.528 0.550 0.576 0.537 6.239
ปีงบประมาณ 2561 0.462 0.479 0.479 0.493 0.495 0.454 0.481 0.533 0.511 0.522 0.537 0.475 5.921
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.512 0.517 0.483 0.515 0.505 0.485 0.521 0.486 0.000 0.000 0.000 0.000 4.024
ปีงบประมาณ 2562 0.488 0.479 0.474 0.484 0.487 0.465 0.480 0.514 0.512 0.494 0.490 0.473 5.842
ปีงบประมาณ 2561 0.450 0.461 0.448 0.465 0.469 0.430 0.455 0.510 0.499 0.503 0.518 0.460 5.667
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.361 0.372 0.355 0.387 0.386 0.357 0.385 0.347 0.000 0.000 0.000 0.000 2.949
ปีงบประมาณ 2562 0.350 0.367 0.352 0.360 0.377 0.333 0.353 0.391 0.367 0.364 0.367 0.357 4.339
ปีงบประมาณ 2561 0.346 0.356 0.346 0.354 0.358 0.324 0.345 0.368 0.364 0.346 0.357 0.351 4.215
เลื่อนขึ้นข้างบน