หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาตะพานหิน
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,612 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 10,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 239,642 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 234,392 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 180,339 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายสมเกียรติ นงนุช

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 10,508 10,507 10,538 10,560 10,567 10,574 10,589 10,612 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 10,311 10,332 10,339 10,346 10,343 10,351 10,370 10,371 10,381 10,415 10,479 10,417
ปีงบประมาณ 2561 10,198 10,200 10,215 10,242 10,254 10,269 10,279 10,288 10,297 10,311 10,319 10,319
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.203 0.211 0.203 0.216 0.219 0.209 0.251 0.240 0.000 0.000 0.000 0.000 1.752
ปีงบประมาณ 2562 0.182 0.214 0.197 0.213 0.206 0.193 0.238 0.251 0.224 0.206 0.214 0.208 2.546
ปีงบประมาณ 2561 0.186 0.183 0.184 0.193 0.185 0.183 0.212 0.207 0.210 0.198 0.199 0.200 2.340
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.198 0.206 0.198 0.211 0.214 0.204 0.246 0.234 0.000 0.000 0.000 0.000 1.712
ปีงบประมาณ 2562 0.177 0.210 0.193 0.209 0.202 0.189 0.233 0.246 0.219 0.202 0.208 0.202 2.488
ปีงบประมาณ 2561 0.179 0.176 0.177 0.186 0.178 0.177 0.206 0.201 0.205 0.191 0.192 0.193 2.262
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.148 0.154 0.148 0.157 0.160 0.152 0.183 0.180 0.000 0.000 0.000 0.000 1.282
ปีงบประมาณ 2562 0.132 0.156 0.141 0.158 0.151 0.142 0.174 0.183 0.164 0.151 0.156 0.151 1.858
ปีงบประมาณ 2561 0.138 0.136 0.137 0.144 0.137 0.136 0.158 0.154 0.158 0.143 0.146 0.145 1.732
เลื่อนขึ้นข้างบน