หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาบางมูลนาก
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,431 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 8,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 150,277 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 142,777 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 109,450 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายธนู ประสงค์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 6,415 6,415 6,418 6,416 6,421 6,426 6,425 6,431 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 6,352 6,361 6,361 6,365 6,366 6,368 6,376 6,380 6,393 6,407 6,410 6,405
ปีงบประมาณ 2561 6,283 6,306 6,308 6,315 6,321 6,332 6,338 6,347 6,344 6,344 6,344 6,343
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.132 0.126 0.129 0.135 0.133 0.132 0.151 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 1.088
ปีงบประมาณ 2562 0.119 0.128 0.123 0.130 0.130 0.120 0.143 0.150 0.136 0.125 0.130 0.122 1.556
ปีงบประมาณ 2561 0.120 0.121 0.125 0.128 0.128 0.119 0.139 0.137 0.134 0.124 0.124 0.122 1.521
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.124 0.119 0.121 0.128 0.125 0.125 0.143 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 1.028
ปีงบประมาณ 2562 0.111 0.120 0.116 0.123 0.121 0.113 0.136 0.143 0.128 0.118 0.122 0.115 1.465
ปีงบประมาณ 2561 0.112 0.113 0.117 0.120 0.119 0.111 0.130 0.128 0.125 0.115 0.116 0.113 1.419
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.095 0.090 0.092 0.099 0.097 0.095 0.110 0.109 0.000 0.000 0.000 0.000 0.787
ปีงบประมาณ 2562 0.088 0.096 0.092 0.098 0.097 0.089 0.107 0.114 0.102 0.095 0.098 0.091 1.167
ปีงบประมาณ 2561 0.092 0.093 0.096 0.098 0.098 0.090 0.105 0.104 0.102 0.094 0.095 0.093 1.160
เลื่อนขึ้นข้างบน