หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาพิจิตร
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 27,403 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 30,240 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 698,816 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 650,168 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 501,566 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 27,062 27,127 27,163 27,204 27,264 27,306 27,351 27,403 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 26,317 26,413 26,475 26,555 26,636 26,680 26,726 26,784 26,869 26,918 26,956 26,973
ปีงบประมาณ 2561 25,753 25,799 25,846 25,884 25,921 25,966 26,059 26,103 26,149 26,168 26,227 26,264
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.577 0.613 0.590 0.635 0.628 0.607 0.725 0.699 0.000 0.000 0.000 0.000 5.074
ปีงบประมาณ 2562 0.566 0.600 0.601 0.625 0.589 0.577 0.672 0.754 0.681 0.632 0.607 0.596 7.501
ปีงบประมาณ 2561 0.518 0.549 0.560 0.593 0.548 0.548 0.600 0.635 0.617 0.578 0.575 0.567 6.888
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.530 0.567 0.543 0.588 0.580 0.560 0.676 0.650 0.000 0.000 0.000 0.000 4.695
ปีงบประมาณ 2562 0.519 0.554 0.545 0.580 0.547 0.532 0.622 0.704 0.634 0.585 0.558 0.551 6.930
ปีงบประมาณ 2561 0.476 0.507 0.517 0.548 0.505 0.503 0.554 0.585 0.569 0.530 0.526 0.520 6.343
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.414 0.439 0.424 0.458 0.448 0.429 0.519 0.502 0.000 0.000 0.000 0.000 3.633
ปีงบประมาณ 2562 0.406 0.429 0.424 0.442 0.418 0.406 0.475 0.539 0.488 0.451 0.431 0.423 5.332
ปีงบประมาณ 2561 0.378 0.403 0.411 0.434 0.399 0.397 0.438 0.464 0.447 0.421 0.417 0.412 5.021
เลื่อนขึ้นข้างบน