หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขานครไทย
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,797 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 133,476 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 130,859 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 104,618 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

รก.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 6,646 6,655 6,665 6,675 6,695 6,738 6,771 6,797 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 6,459 6,468 6,485 6,499 6,515 6,532 6,549 6,570 6,602 6,618 6,622 6,633
ปีงบประมาณ 2561 6,354 6,366 6,378 6,388 6,402 6,417 6,401 6,411 6,437 6,452 6,453 6,456
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.111 0.120 0.114 0.128 0.128 0.122 0.140 0.133 0.000 0.000 0.000 0.000 0.997
ปีงบประมาณ 2562 0.105 0.114 0.110 0.120 0.118 0.108 0.128 0.140 0.124 0.115 0.113 0.104 1.399
ปีงบประมาณ 2561 0.098 0.105 0.108 0.116 0.111 0.101 0.122 0.120 0.112 0.107 0.108 0.102 1.309
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.109 0.117 0.112 0.126 0.126 0.120 0.137 0.131 0.000 0.000 0.000 0.000 0.977
ปีงบประมาณ 2562 0.103 0.112 0.108 0.117 0.115 0.106 0.125 0.138 0.121 0.113 0.111 0.102 1.372
ปีงบประมาณ 2561 0.096 0.103 0.106 0.114 0.108 0.099 0.119 0.117 0.110 0.105 0.106 0.100 1.284
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.087 0.093 0.089 0.100 0.100 0.094 0.109 0.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.776
ปีงบประมาณ 2562 0.081 0.089 0.084 0.092 0.091 0.085 0.101 0.111 0.098 0.091 0.089 0.083 1.095
ปีงบประมาณ 2561 0.079 0.084 0.086 0.092 0.088 0.080 0.097 0.095 0.089 0.086 0.085 0.080 1.041
เลื่อนขึ้นข้างบน