หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาพิษณุโลก
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 28,426 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 42,720 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 784,800 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 783,227 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 588,080 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 27,878 27,999 28,047 28,119 28,180 28,265 28,344 28,426 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 25,787 25,868 25,888 25,961 26,329 26,407 26,530 26,600 27,512 27,554 27,660 27,700
ปีงบประมาณ 2561 25,070 25,115 25,188 25,257 25,304 25,350 25,593 25,655 25,642 25,690 25,723 25,783
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.723 0.754 0.725 0.744 0.761 0.746 0.842 0.785 0.000 0.000 0.000 0.000 6.080
ปีงบประมาณ 2562 0.653 0.695 0.674 0.681 0.698 0.660 0.755 0.795 0.749 0.709 0.739 0.719 8.527
ปีงบประมาณ 2561 0.628 0.633 0.645 0.631 0.643 0.613 0.693 0.684 0.677 0.640 0.670 0.654 7.812
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.724 0.754 0.734 0.748 0.766 0.749 0.848 0.783 0.000 0.000 0.000 0.000 6.107
ปีงบประมาณ 2562 0.663 0.699 0.684 0.685 0.698 0.662 0.762 0.804 0.751 0.718 0.731 0.714 8.572
ปีงบประมาณ 2561 0.652 0.657 0.668 0.656 0.659 0.630 0.709 0.702 0.686 0.648 0.675 0.662 8.003
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.534 0.557 0.538 0.549 0.560 0.551 0.627 0.588 0.000 0.000 0.000 0.000 4.505
ปีงบประมาณ 2562 0.490 0.509 0.504 0.513 0.522 0.494 0.579 0.616 0.577 0.534 0.553 0.540 6.430
ปีงบประมาณ 2561 0.494 0.490 0.506 0.502 0.503 0.471 0.542 0.527 0.514 0.480 0.502 0.495 6.026
เลื่อนขึ้นข้างบน