หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาอุตรดิตถ์
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,441 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 9,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 97,150 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 96,010 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 77,820 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 4,333 4,353 4,371 4,378 4,379 4,391 4,425 4,441 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 3,572 3,584 3,589 3,598 3,604 3,627 3,630 3,643 3,667 3,680 3,689 3,690
ปีงบประมาณ 2561 3,479 3,486 3,492 3,507 3,524 3,527 3,538 3,542 3,550 3,555 3,562 3,569
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.065 0.090 0.079 0.088 0.079 0.081 0.098 0.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.678
ปีงบประมาณ 2562 0.063 0.068 0.065 0.066 0.065 0.065 0.078 0.090 0.079 0.070 0.069 0.066 0.844
ปีงบประมาณ 2561 0.059 0.057 0.061 0.062 0.061 0.059 0.068 0.069 0.068 0.063 0.064 0.062 0.755
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.064 0.089 0.078 0.087 0.078 0.080 0.097 0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.669
ปีงบประมาณ 2562 0.062 0.067 0.064 0.065 0.064 0.064 0.076 0.088 0.078 0.069 0.068 0.065 0.829
ปีงบประมาณ 2561 0.058 0.056 0.060 0.061 0.060 0.058 0.066 0.067 0.067 0.062 0.063 0.061 0.738
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.051 0.071 0.063 0.070 0.063 0.064 0.079 0.078 0.000 0.000 0.000 0.000 0.540
ปีงบประมาณ 2562 0.050 0.054 0.052 0.054 0.052 0.052 0.063 0.072 0.064 0.056 0.056 0.053 0.677
ปีงบประมาณ 2561 0.047 0.046 0.049 0.050 0.048 0.047 0.054 0.055 0.054 0.050 0.051 0.050 0.601
เลื่อนขึ้นข้างบน