หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาสวรรคโลก
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 8,341 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 8,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 190,383 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 183,758 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 134,934 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายนฤพนธ์ ไทยกล้า

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 8,232 8,241 8,247 8,261 8,280 8,306 8,322 8,341 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 8,134 8,143 8,153 8,158 8,160 8,173 8,180 8,195 8,200 8,213 8,229 8,213
ปีงบประมาณ 2561 8,047 8,063 8,074 8,079 8,082 8,086 8,097 8,103 8,114 8,125 8,125 8,123
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.154 0.164 0.160 0.172 0.170 0.174 0.201 0.190 0.000 0.000 0.000 0.000 1.386
ปีงบประมาณ 2562 0.153 0.162 0.161 0.158 0.156 0.154 0.183 0.202 0.181 0.160 0.166 0.154 1.991
ปีงบประมาณ 2561 0.150 0.144 0.152 0.157 0.157 0.147 0.164 0.181 0.166 0.157 0.155 0.160 1.890
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.152 0.158 0.155 0.166 0.167 0.168 0.193 0.184 0.000 0.000 0.000 0.000 1.342
ปีงบประมาณ 2562 0.150 0.154 0.151 0.154 0.151 0.145 0.178 0.198 0.174 0.156 0.163 0.146 1.921
ปีงบประมาณ 2561 0.143 0.137 0.145 0.150 0.149 0.139 0.156 0.173 0.159 0.151 0.148 0.153 1.803
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.111 0.118 0.116 0.124 0.120 0.121 0.141 0.135 0.000 0.000 0.000 0.000 0.987
ปีงบประมาณ 2562 0.114 0.118 0.115 0.118 0.116 0.111 0.137 0.152 0.134 0.118 0.121 0.111 1.467
ปีงบประมาณ 2561 0.110 0.106 0.112 0.116 0.115 0.108 0.121 0.133 0.123 0.117 0.116 0.118 1.394
เลื่อนขึ้นข้างบน