หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาศรีสำโรง
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 3,794 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 2,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 0 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 109,465 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 54,034 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายอำนวยวิทย์ พร้อมวงศ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 3,782 3,781 3,786 3,788 3,791 3,789 3,791 3,794 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 3,755 3,760 3,766 3,772 3,779 3,746 3,758 3,766 3,771 3,773 3,774 3,774
ปีงบประมาณ 2561 3,725 3,729 3,733 3,733 3,735 3,737 3,738 3,743 3,748 3,749 3,760 3,766
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.061 0.056 0.026 0.000 0.023 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.170
ปีงบประมาณ 2562 0.062 0.065 0.064 0.063 0.062 0.065 0.057 0.051 0.047 0.037 0.047 0.060 0.683
ปีงบประมาณ 2561 0.058 0.061 0.057 0.065 0.058 0.059 0.062 0.066 0.014 0.060 0.044 0.063 0.667
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.060 0.064 0.123 0.111 0.060 0.073 0.109 0.109 0.000 0.000 0.000 0.000 0.710
ปีงบประมาณ 2562 0.061 0.064 0.063 0.062 0.061 0.064 0.070 0.079 0.071 0.062 0.065 0.059 0.782
ปีงบประมาณ 2561 0.054 0.057 0.053 0.061 0.055 0.056 0.059 0.062 0.064 0.059 0.059 0.059 0.699
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.046 0.049 0.045 0.051 0.046 0.045 0.057 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.392
ปีงบประมาณ 2562 0.045 0.047 0.048 0.049 0.045 0.047 0.053 0.061 0.055 0.047 0.050 0.045 0.591
ปีงบประมาณ 2561 0.044 0.044 0.045 0.048 0.044 0.044 0.047 0.049 0.049 0.045 0.047 0.046 0.552
เลื่อนขึ้นข้างบน