หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,220 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 3,840 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 87,150 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 80,640 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 64,171 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายวิโรจน์ นีระวงศ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 4,098 4,108 4,123 4,135 4,156 4,173 4,201 4,220 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 3,898 3,915 3,955 3,974 3,994 4,016 4,034 4,044 4,055 4,067 4,085 4,067
ปีงบประมาณ 2561 3,728 3,736 3,742 3,769 3,793 3,795 3,802 3,843 3,861 3,869 3,877 3,887
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.065 0.066 0.067 0.073 0.071 0.073 0.086 0.087 0.000 0.000 0.000 0.000 0.587
ปีงบประมาณ 2562 0.064 0.066 0.065 0.069 0.069 0.067 0.077 0.089 0.077 0.066 0.070 0.065 0.844
ปีงบประมาณ 2561 0.058 0.059 0.060 0.063 0.060 0.063 0.066 0.078 0.064 0.062 0.065 0.061 0.760
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.062 0.063 0.064 0.069 0.067 0.070 0.082 0.081 0.000 0.000 0.000 0.000 0.557
ปีงบประมาณ 2562 0.061 0.063 0.062 0.066 0.066 0.064 0.073 0.086 0.074 0.063 0.067 0.062 0.809
ปีงบประมาณ 2561 0.055 0.054 0.056 0.059 0.056 0.058 0.059 0.072 0.058 0.058 0.060 0.056 0.702
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.051 0.051 0.051 0.058 0.056 0.055 0.067 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.453
ปีงบประมาณ 2562 0.048 0.050 0.049 0.053 0.053 0.051 0.056 0.077 0.058 0.050 0.054 0.049 0.646
ปีงบประมาณ 2561 0.046 0.046 0.047 0.050 0.047 0.049 0.050 0.062 0.049 0.049 0.050 0.047 0.591
เลื่อนขึ้นข้างบน