หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาสุโขทัย
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 21,949 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 56,160 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 660,888 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 522,925 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 393,087 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายธงชัย สถิตย์ตระกูล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 21,456 21,562 21,593 21,678 21,721 21,799 21,887 21,949 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 20,970 20,994 21,091 21,137 21,149 21,176 21,214 21,270 21,305 21,380 21,410 21,394
ปีงบประมาณ 2561 20,855 20,862 20,890 20,889 20,914 20,940 20,901 20,930 20,951 20,958 20,976 20,983
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.468 0.525 0.593 0.649 0.560 0.579 0.682 0.661 0.000 0.000 0.000 0.000 4.718
ปีงบประมาณ 2562 0.466 0.486 0.479 0.494 0.485 0.472 0.557 0.649 0.567 0.515 0.523 0.486 6.179
ปีงบประมาณ 2561 0.458 0.648 0.493 0.485 0.471 0.466 0.504 0.515 0.567 0.474 0.511 0.493 6.085
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.439 0.487 0.467 0.510 0.492 0.480 0.545 0.523 0.000 0.000 0.000 0.000 3.943
ปีงบประมาณ 2562 0.439 0.459 0.454 0.468 0.458 0.443 0.514 0.592 0.513 0.460 0.476 0.457 5.732
ปีงบประมาณ 2561 0.425 0.418 0.437 0.448 0.437 0.439 0.479 0.498 0.482 0.441 0.462 0.464 5.430
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.329 0.366 0.350 0.383 0.370 0.360 0.410 0.393 0.000 0.000 0.000 0.000 2.961
ปีงบประมาณ 2562 0.327 0.344 0.338 0.350 0.341 0.331 0.385 0.445 0.385 0.345 0.357 0.343 4.290
ปีงบประมาณ 2561 0.330 0.322 0.335 0.333 0.326 0.325 0.354 0.367 0.355 0.324 0.339 0.341 4.052
เลื่อนขึ้นข้างบน