หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาแม่สอด
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 22,842 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 78,240 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 999,643 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 918,727 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 621,584 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 22,168 22,224 22,330 22,414 22,515 22,618 22,725 22,842 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 21,254 21,356 21,412 21,459 21,509 21,563 21,594 21,651 21,724 21,918 22,076 22,035
ปีงบประมาณ 2561 20,861 20,913 20,918 20,966 21,039 21,082 21,105 21,105 21,170 21,201 21,217 21,251
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.854 0.922 0.909 0.922 0.925 0.916 1.001 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.449
ปีงบประมาณ 2562 0.778 0.813 0.795 0.805 0.808 0.782 0.867 0.922 0.891 0.770 0.773 0.770 9.773
ปีงบประมาณ 2561 0.770 0.819 0.832 0.774 0.753 0.889 0.812 0.820 0.782 0.683 0.906 0.681 9.521
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.779 0.846 0.831 0.843 0.845 0.839 0.916 0.919 0.000 0.000 0.000 0.000 6.819
ปีงบประมาณ 2562 0.738 0.770 0.752 0.758 0.763 0.735 0.822 0.879 0.843 0.714 0.700 0.699 9.173
ปีงบประมาณ 2561 0.728 0.779 0.759 0.734 0.715 0.698 0.768 0.774 0.737 0.637 0.643 0.637 8.608
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.508 0.564 0.539 0.561 0.565 0.558 0.621 0.622 0.000 0.000 0.000 0.000 4.536
ปีงบประมาณ 2562 0.495 0.513 0.508 0.524 0.528 0.510 0.578 0.616 0.600 0.518 0.505 0.503 6.398
ปีงบประมาณ 2561 0.492 0.499 0.503 0.502 0.501 0.494 0.551 0.563 0.543 0.477 0.491 0.483 6.099
เลื่อนขึ้นข้างบน