หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาตาก
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 25,838 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 25,680 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 684,470 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 682,494 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 543,219 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 25,435 25,475 25,526 25,594 25,632 25,728 25,774 25,838 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 24,847 24,895 24,945 24,952 24,991 25,072 25,079 25,156 25,197 25,251 25,293 25,339
ปีงบประมาณ 2561 23,757 23,823 23,862 24,436 24,472 24,523 24,550 24,596 24,635 24,696 24,735 24,775
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.764 0.638 0.595 0.634 0.646 0.626 0.772 0.684 0.000 0.000 0.000 0.000 5.361
ปีงบประมาณ 2562 0.597 0.617 0.600 0.627 0.615 0.647 0.752 0.815 0.693 0.603 0.631 0.598 7.794
ปีงบประมาณ 2561 0.537 0.568 0.546 0.626 0.600 0.589 0.664 0.670 0.614 0.583 0.586 0.594 7.178
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.755 0.636 0.593 0.632 0.644 0.624 0.770 0.682 0.000 0.000 0.000 0.000 5.335
ปีงบประมาณ 2562 0.595 0.614 0.598 0.624 0.612 0.644 0.749 0.812 0.691 0.600 0.628 0.595 7.762
ปีงบประมาณ 2561 0.532 0.561 0.541 0.621 0.595 0.584 0.660 0.664 0.608 0.576 0.580 0.589 7.111
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.452 0.478 0.454 0.494 0.512 0.500 0.620 0.543 0.000 0.000 0.000 0.000 4.055
ปีงบประมาณ 2562 0.453 0.464 0.457 0.478 0.469 0.488 0.567 0.603 0.522 0.457 0.486 0.460 5.904
ปีงบประมาณ 2561 0.414 0.435 0.422 0.486 0.466 0.453 0.510 0.508 0.473 0.449 0.457 0.466 5.541
เลื่อนขึ้นข้างบน