หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,129 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 8,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 153,091 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 151,291 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 115,171 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายนิสิต ใจอินทร์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 7,124 7,132 7,131 7,139 7,146 7,127 7,122 7,129 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 7,052 7,065 7,079 7,095 7,092 7,093 7,097 7,105 7,113 7,116 7,121 7,117
ปีงบประมาณ 2561 6,994 7,002 7,006 7,009 7,018 7,026 7,034 7,039 7,043 7,036 7,040 7,046
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.131 0.139 0.135 0.145 0.147 0.140 0.163 0.153 0.000 0.000 0.000 0.000 1.153
ปีงบประมาณ 2562 0.137 0.145 0.134 0.139 0.140 0.129 0.154 0.165 0.153 0.137 0.142 0.134 1.708
ปีงบประมาณ 2561 0.130 0.132 0.130 0.136 0.135 0.131 0.147 0.148 0.145 0.139 0.141 0.142 1.656
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.129 0.137 0.134 0.142 0.145 0.138 0.161 0.151 0.000 0.000 0.000 0.000 1.138
ปีงบประมาณ 2562 0.135 0.143 0.132 0.137 0.138 0.127 0.151 0.163 0.151 0.134 0.140 0.132 1.684
ปีงบประมาณ 2561 0.126 0.129 0.127 0.132 0.133 0.127 0.143 0.145 0.142 0.136 0.138 0.137 1.614
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.098 0.103 0.100 0.107 0.107 0.105 0.121 0.115 0.000 0.000 0.000 0.000 0.856
ปีงบประมาณ 2562 0.101 0.106 0.100 0.105 0.104 0.098 0.115 0.126 0.115 0.101 0.105 0.100 1.276
ปีงบประมาณ 2561 0.098 0.100 0.099 0.104 0.101 0.095 0.111 0.112 0.110 0.103 0.105 0.104 1.242
เลื่อนขึ้นข้างบน