หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขากำแพงเพชร
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 27,426 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 46,560 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 737,924 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 699,774 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 504,811 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายอภิปราย อรรคสูรย์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 26,763 26,836 26,966 27,125 27,195 27,261 27,377 27,426 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 26,253 26,304 26,346 26,385 26,438 26,495 26,514 26,557 26,594 26,638 26,672 26,671
ปีงบประมาณ 2561 25,754 25,791 25,843 25,867 25,900 25,917 25,953 25,987 26,063 26,107 26,152 26,197
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.650 0.703 0.688 0.704 0.730 0.701 0.787 0.738 0.000 0.000 0.000 0.000 5.701
ปีงบประมาณ 2562 0.602 0.645 0.642 0.668 0.691 0.629 0.732 0.767 0.713 0.666 0.681 0.656 8.092
ปีงบประมาณ 2561 0.622 0.613 0.620 0.656 0.624 0.612 0.656 0.642 0.662 0.637 0.635 0.631 7.610
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.614 0.667 0.650 0.668 0.695 0.665 0.750 0.700 0.000 0.000 0.000 0.000 5.410
ปีงบประมาณ 2562 0.570 0.611 0.630 0.637 0.662 0.602 0.703 0.736 0.679 0.634 0.649 0.623 7.735
ปีงบประมาณ 2561 0.584 0.573 0.582 0.616 0.584 0.574 0.617 0.607 0.624 0.597 0.597 0.595 7.150
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.457 0.476 0.460 0.482 0.489 0.473 0.531 0.505 0.000 0.000 0.000 0.000 3.873
ปีงบประมาณ 2562 0.450 0.447 0.459 0.466 0.479 0.440 0.513 0.546 0.507 0.463 0.486 0.468 5.724
ปีงบประมาณ 2561 0.439 0.432 0.439 0.472 0.438 0.437 0.474 0.463 0.475 0.453 0.460 0.463 5.444
เลื่อนขึ้นข้างบน