หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาอุทัยธานี
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,782 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 286,801 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 283,156 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 221,934 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายสมเจต กาหล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 10,402 10,414 10,451 10,461 10,534 10,627 10,698 10,782 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 9,954 9,976 10,017 10,078 10,103 10,173 10,180 10,230 10,290 10,317 10,362 10,334
ปีงบประมาณ 2561 9,651 9,675 9,685 9,717 9,755 9,764 9,783 9,810 9,820 9,846 9,881 9,923
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.209 0.231 0.233 0.261 0.272 0.271 0.301 0.287 0.000 0.000 0.000 0.000 2.066
ปีงบประมาณ 2562 0.198 0.209 0.211 0.208 0.225 0.207 0.251 0.250 0.228 0.205 0.214 0.205 2.612
ปีงบประมาณ 2561 0.186 0.195 0.192 0.199 0.195 0.194 0.221 0.216 0.216 0.204 0.206 0.200 2.425
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.208 0.231 0.231 0.258 0.267 0.267 0.296 0.283 0.000 0.000 0.000 0.000 2.042
ปีงบประมาณ 2562 0.197 0.209 0.210 0.208 0.225 0.206 0.251 0.250 0.228 0.205 0.213 0.205 2.606
ปีงบประมาณ 2561 0.185 0.194 0.191 0.198 0.194 0.192 0.220 0.215 0.214 0.203 0.205 0.198 2.411
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.168 0.186 0.182 0.201 0.203 0.202 0.230 0.222 0.000 0.000 0.000 0.000 1.594
ปีงบประมาณ 2562 0.157 0.168 0.172 0.169 0.183 0.168 0.204 0.204 0.184 0.165 0.174 0.166 2.115
ปีงบประมาณ 2561 0.152 0.158 0.158 0.163 0.161 0.159 0.182 0.178 0.173 0.164 0.166 0.160 1.972
เลื่อนขึ้นข้างบน