หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาพยุหะคีรี
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,216 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 319,000 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 314,000 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 222,590 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายนรินทร์ จันทรังษี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 11,062 11,079 11,063 11,081 11,108 11,129 11,190 11,216 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 10,975 10,987 10,996 11,006 11,010 11,022 11,042 11,050 11,025 11,041 11,055 11,042
ปีงบประมาณ 2561 10,291 10,297 10,302 10,320 10,331 10,342 10,355 10,359 10,367 10,392 10,400 10,963
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.232 0.265 0.264 0.287 0.270 0.271 0.330 0.319 0.000 0.000 0.000 0.000 2.238
ปีงบประมาณ 2562 0.231 0.247 0.237 0.247 0.254 0.246 0.286 0.290 0.255 0.241 0.247 0.226 3.005
ปีงบประมาณ 2561 0.217 0.230 0.221 0.236 0.229 0.240 0.274 0.272 0.259 0.248 0.241 0.231 2.896
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.227 0.260 0.259 0.282 0.265 0.266 0.325 0.314 0.000 0.000 0.000 0.000 2.197
ปีงบประมาณ 2562 0.226 0.246 0.232 0.242 0.249 0.241 0.281 0.285 0.250 0.236 0.242 0.221 2.949
ปีงบประมาณ 2561 0.211 0.224 0.215 0.230 0.223 0.234 0.268 0.266 0.253 0.242 0.236 0.225 2.826
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.171 0.189 0.188 0.205 0.198 0.199 0.233 0.223 0.000 0.000 0.000 0.000 1.605
ปีงบประมาณ 2562 0.166 0.181 0.171 0.178 0.184 0.179 0.217 0.222 0.197 0.184 0.188 0.170 2.236
ปีงบประมาณ 2561 0.162 0.171 0.164 0.175 0.170 0.169 0.198 0.194 0.186 0.177 0.173 0.165 2.105
เลื่อนขึ้นข้างบน