หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาลาดยาว
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,501 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 5,280 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 143,016 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 160,252 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 136,580 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายจินอา สุภานันท์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 7,368 7,379 7,413 7,441 7,455 7,476 7,488 7,501 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 7,243 7,257 7,265 7,269 7,275 7,290 7,297 7,313 7,323 7,341 7,354 7,355
ปีงบประมาณ 2561 7,107 7,116 7,127 7,134 7,144 7,165 7,177 7,182 7,201 7,208 7,209 7,225
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.147 0.143 0.157 0.163 0.150 0.154 0.142 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000 1.200
ปีงบประมาณ 2562 0.152 0.149 0.160 0.152 0.142 0.149 0.168 0.163 0.155 0.168 0.160 0.145 1.863
ปีงบประมาณ 2561 0.136 0.135 0.135 0.144 0.134 0.138 0.149 0.148 0.151 0.161 0.155 0.153 1.738
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.145 0.141 0.155 0.165 0.146 0.153 0.154 0.160 0.000 0.000 0.000 0.000 1.221
ปีงบประมาณ 2562 0.142 0.139 0.150 0.142 0.133 0.140 0.159 0.163 0.150 0.158 0.164 0.148 1.788
ปีงบประมาณ 2561 0.124 0.124 0.123 0.131 0.122 0.125 0.137 0.135 0.138 0.148 0.141 0.140 1.587
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.111 0.121 0.118 0.128 0.125 0.123 0.139 0.137 0.000 0.000 0.000 0.000 1.001
ปีงบประมาณ 2562 0.110 0.117 0.114 0.116 0.115 0.108 0.132 0.138 0.128 0.115 0.123 0.111 1.427
ปีงบประมาณ 2561 0.106 0.106 0.104 0.112 0.106 0.106 0.123 0.119 0.120 0.116 0.114 0.115 1.346
เลื่อนขึ้นข้างบน