หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาท่าตะโก
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 13,376 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 14,400 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 272,225 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 266,425 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 212,903 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายคจิต เหมาคม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 13,156 13,183 13,201 13,223 13,242 13,263 13,279 13,294 13,333 13,376 0 0
ปีงบประมาณ 2562 12,913 12,931 12,953 12,960 12,984 12,993 12,998 13,026 13,050 13,068 13,103 13,107
ปีงบประมาณ 2561 12,650 12,662 12,700 12,727 12,750 12,786 12,827 12,838 12,857 12,880 12,894 12,910
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.253 0.254 0.253 0.292 0.269 0.263 0.294 0.284 0.288 0.272 0.000 0.000 2.721
ปีงบประมาณ 2562 0.235 0.254 0.249 0.249 0.264 0.254 0.301 0.311 0.281 0.257 0.267 0.262 3.184
ปีงบประมาณ 2561 0.224 0.226 0.232 0.241 0.231 0.229 0.263 0.267 0.249 0.243 0.243 0.240 2.889
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.246 0.247 0.247 0.286 0.262 0.256 0.288 0.277 0.282 0.266 0.000 0.000 2.657
ปีงบประมาณ 2562 0.229 0.247 0.241 0.241 0.257 0.248 0.294 0.303 0.274 0.249 0.260 0.255 3.098
ปีงบประมาณ 2561 0.215 0.219 0.222 0.233 0.224 0.222 0.256 0.258 0.241 0.234 0.236 0.232 2.792
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.187 0.199 0.198 0.214 0.211 0.206 0.230 0.224 0.224 0.213 0.000 0.000 2.106
ปีงบประมาณ 2562 0.177 0.193 0.192 0.201 0.202 0.190 0.228 0.231 0.214 0.199 0.202 0.196 2.423
ปีงบประมาณ 2561 0.175 0.179 0.182 0.189 0.187 0.177 0.208 0.205 0.197 0.186 0.186 0.188 2.261
เลื่อนขึ้นข้างบน