หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขานครสวรรค์
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 31,176 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 39,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 937,093 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 890,801 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 655,014 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายวีระพล จันทรสกา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 30,242 30,383 30,543 30,689 30,823 30,964 31,091 31,176 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 29,025 29,169 29,266 29,407 29,515 29,633 29,702 29,821 29,926 29,996 30,099 30,031
ปีงบประมาณ 2561 27,839 27,942 28,122 28,183 28,259 28,307 28,359 28,429 28,538 28,651 28,761 28,957
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.720 0.749 0.765 0.775 0.772 0.788 0.900 0.937 0.000 0.000 0.000 0.000 6.406
ปีงบประมาณ 2562 0.659 0.692 0.685 0.693 0.702 0.689 0.781 0.823 0.763 0.719 0.728 0.697 8.630
ปีงบประมาณ 2561 0.591 0.597 0.617 0.628 0.604 0.624 0.672 0.666 0.675 0.664 0.664 0.646 7.647
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.698 0.720 0.738 0.743 0.754 0.764 0.860 0.891 0.000 0.000 0.000 0.000 6.167
ปีงบประมาณ 2562 0.647 0.676 0.674 0.682 0.692 0.675 0.769 0.802 0.748 0.708 0.699 0.670 8.442
ปีงบประมาณ 2561 0.561 0.561 0.582 0.591 0.565 0.570 0.630 0.624 0.626 0.615 0.620 0.603 7.148
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.502 0.539 0.532 0.560 0.567 0.554 0.648 0.655 0.000 0.000 0.000 0.000 4.558
ปีงบประมาณ 2562 0.478 0.511 0.504 0.518 0.527 0.492 0.591 0.618 0.564 0.516 0.527 0.501 6.347
ปีงบประมาณ 2561 0.448 0.454 0.461 0.469 0.463 0.451 0.521 0.514 0.508 0.487 0.487 0.482 5.745
เลื่อนขึ้นข้างบน