หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์

PWA1662 Call Center

0-5625-5456
0-5625-5456

ที่ตั้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์

158/9 หมู่ 1 ถ. ท่าตะโก - นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 เปิดบริการ : 8.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ
นายวีระพล จันทรสกา ผจก.สาขานครสวรรค์ 056 255 456 0-5625-7060 08-7206-2249
นายสมชาย ทัดพลอย หง.ผลิต 056 255 456 0-5625-7060 08-9639-0397
นายนพฤทธิ์ รัตนจันทร์ หง.บริการ ฯ 056 255 456 0-5625-7060 08-1233-0983
นางพัชรลักษณ์ ด้วงทอง หง.อำนวยการ 056 255 456 0-5625-7060 08-1675-4062
นางกาญจนา แสงสุข หง.จัดเก็บ ฯ 056 255 456 0-5625-7060 08-9856-3785
เลื่อนขึ้นข้างบน