หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขา
แม่ข่ายท่าตะโก
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายท่าตะโก
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ท่าตะโก หัวถนน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก
4 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ท่าตะโก ดอนคา
หน่วยบริการมะเกลือหวาน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการมะเกลือหวาน
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ ไพศาลี ตะคร้อ
หน่วยบริการหนองบัว
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการหนองบัว
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว หนองบัว
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ หนองบัว หนองกลับ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว หนองบัว
หน่วยบริการไพศาลี
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการไพศาลี
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลไพศาลี ไพศาลี ไพศาลี
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ ไพศาลี โคกเดื่อ
เลื่อนขึ้นข้างบน