หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขา
แม่ข่ายนครสวรรค์
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายนครสวรรค์
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลนครนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ วัดไทร
2 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน เมืองนครสวรรค์ พระนอน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ออก
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เมืองนครสวรรค์ หนองปลิง
หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลหนองเบน เมืองนครสวรรค์ หนองกรด
2 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทร เมืองนครสวรรค์ วัดไทร
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ บ้านแก่ง
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เมืองนครสวรรค์ บางม่วง
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ บึงเสนาท
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ หนองกระโดน
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เมืองนครสวรรค์ หนองกรด
หน่วยบริการเก้าเลี้ยว
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเก้าเลี้ยว
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว
2 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เก้าเลี้ยว มหาโพธิ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว มหาโพธิ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว หนองเต่า
หน่วยบริการทับกฤช
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการทับกฤช
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลทับกฤช ชุมแสง ทับกฤช
2 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ชุมแสง ทับกฤช
หน่วยบริการโกรกพระ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการโกรกพระ
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลโกรกพระ โกรกพระ โกรกพระ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ โกรกพระ โกรกพระ
เลื่อนขึ้นข้างบน