หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขา
แม่ข่ายนครสวรรค์
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายนครสวรรค์
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล หมู่
1 เทศบาลนครนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ วัดไทร 9,10,14
2 องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน เมืองนครสวรรค์ พระนอน 1,2,3,4,8
3 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ออก 1,2,3,4,6,7
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เมืองนครสวรรค์ หนองปลิง 1,2,4,6,7,8
หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล หมู่
1 เทศบาลตำบลหนองเบน เมืองนครสวรรค์ หนองกรด 7,15
2 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทร เมืองนครสวรรค์ วัดไทร 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1011,12,13,14
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ บ้านแก่ง 6
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เมืองนครสวรรค์ บางม่วง 7,9,12
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ บึงเสนาท 3
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ หนองกระโดน 8,12,13,14
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เมืองนครสวรรค์ หนองกรด 4,5,6,7,8,9,10,11,17
หน่วยบริการเก้าเลี้ยว
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเก้าเลี้ยว
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล หมู่
1 เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว 1,2,3,4,5
2 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เก้าเลี้ยว มหาโพธิ 1,2,3,4,5
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว มหาโพธิ 1,2
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เก้าเลี้ยว หนองเต่า 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
หน่วยบริการทับกฤช
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการทับกฤช
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล หมู่
1 เทศบาลตำบลทับกฤช ชุมแสง ทับกฤช 1,3,4,5,6,7,8,14
2 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ชุมแสง ทับกฤช 1,2,4,8,9,12,13
หน่วยบริการโกรกพระ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการโกรกพระ
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล หมู่
1 เทศบาลตำบลโกรกพระ โกรกพระ โกรกพระ 1,2,3,4,5,6,7
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ โกรกพระ โกรกพระ 5,8
เลื่อนขึ้นข้างบน