หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ภาพรวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ปัจจุบันมีประปาสาขาในสังกัดจำนวน 26 สาขา

เลื่อนขึ้นข้างบน