หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายจำเนียร เมืองจันทร์

 Chamnian Muangchan

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์

Saowaros Khongtaweesak

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ

Jutamas Chalermkit

ผอ.กองบัญชีและการเงิน

นายสุธี มาลีศรี

Sutee Maleesri

ผอ.กองระบบจำหน่าย

นายพิชัย ดิษาภิรมย์

Pichai Disapirom

ผอ.กองแผนและวิชาการ

นางรัตติยา กฤชทับทอง

Rattiya Prateepkeaw

ผอ.กองบริหารทั่วไป

นายสุรพล ปัญโญแก้ว

Surapon Panyokeaw

ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอลงกรต คำมาเมือง

Alongkrot Khammamuang

ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน