หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายจำเนียร เมืองจันทร์

 Chamnian Muangchan

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์

Saowaros Khongtaweesak

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต

นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ

Jutamas Chalermkit

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

นายสุธี มาลีศรี

Sutee Maleesri

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

นายพิชัย ดิษาภิรมย์

Pichai Disapirom

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

นางรัตติยา กฤชทับทอง

Rattiya Prateepkeaw

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

นายสุรพล ปัญโญแก้ว

Surapon Panyokeaw

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอลงกรต คำมาเมือง

Alongkrot Khammamuang

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน