หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรพล ปัญโญแก้ว
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายวิธารณ์ เจริญผล
หัวหน้างาน
นายบัณฑิต ห่วงไธสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสยาม ก้อนนคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจิตราภรณ์ ปาลี
วิศวกร
นายภิญโญ รุ่งสาย
วิศวกร
นางสาวสุทธิชา ภิรมย์สุทธิพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานประมวลข้อมูล

นางชนัดดา ชาญณรงค์
หัวหน้างาน
นายณัฏฐ์ดนัย ห่วงศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอภิรุต โกสิตานนท์
เศรษฐกร
นายพีรภาส ธรรมธารา
เศรษฐกร
เลื่อนขึ้นข้างบน