หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรพล ปัญโญแก้ว
ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายวิธารณ์ เจริญผล
หน.งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นายบัณฑิต ห่วงไธสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสยาม ก้อนนคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจิตราภรณ์ ปาลี
วิศวกร
นายภิญโญ รุ่งสาย
วิศวกร
นางสาวสุทธิชา ภิรมย์สุทธิพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานประมวลข้อมูล

นางชนัดดา ชาญณรงค์
หน.งานประมวลข้อมูล
นายณัฏฐ์ดนัย ห่วงศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสลิลทิพย์ เสนมา
นักวิเคราะห์ระบบงาน
นายอภิรุต โกสิตานนท์
เศรษฐกร
เลื่อนขึ้นข้างบน