หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองระบบจำหน่าย

นายสุธี มาลีศรี
ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

งานน้ำสูญเสีย

นายอานนท์ จรวิเศษ
หัวหน้างาน
นายกำพล สุดสีสังข์
นายช่างโยธา
นายธีรพงศ์ มีแม่นวิทย์
วิศวกร
นายธาดา กัดมั่น
วิศวกร
นายชัยพร แสนเพ็ญ
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวสุพรรณิการ์ จันตา
นายช่างโยธา
นายสิริชัย แสงอุไร
นายช่างโยธา
นายพัชรพล เอี่ยมเสน
วิศวกร
นายภทร เกตุสกุล
วิศวกร
นายเมธาวิน เขียวแก้ว
วิศวกร
นายสมเจตน์ ทิงิ้วงาม
วิศวกร
นายอดิศักดิ์ สามัญตระกูล
ช่างโยธา

งานมาตรวัดน้ำ

นายนคร ชาญณรงค์
หัวหน้างาน
นายชนะ เปียมาลย์
วิศวกร
นายบุญเอื้อม เชิดชูพันธ์
นายช่างเครื่องกล
นายสันติ เลื่อมนรินทร์
นายช่างเครื่องกล
นายอดิศร จันทร์สืบแถว
นายช่างไฟฟ้า
นายณัฐกรณ์ อยู่สุภาพ
นายช่างเครื่องกล
นายวุฒิชัย พินิจรุ่งเจริญ
นายช่างเครื่องกล

งานลูกค้าสัมพันธ์

นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์
หัวหน้างาน
นางสาวอลิศรา แสงเขียว
นักบริหารงานทั่วไป
นายสถิตพงษ์ ไชยมะโน
นักประชาสัมพันธ์

งานแผนที่แนวท่อ(GIS)

นายศิริชัย สุทธิธนกูล
หัวหน้างาน
นายนาวิน ศรนรินทร์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายยอดธง พยัคฆ์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายนิตชัย ทองคำ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายอรรถพล มาลาพร
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายพิริยะ สะสม
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
เลื่อนขึ้นข้างบน