หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองระบบจำหน่าย

นายสุธี มาลีศรี
ผอ.กองระบบจำหน่าย

งานน้ำสูญเสีย

นายอานนท์ จรวิเศษ
หัวหน้างานน้ำสูญเสีย
นายกำพล สุดสีสังข์
นายช่างโยธา
นายชัยพร แสนเพ็ญ
นายช่างไฟฟ้า
นายธีรพงศ์ มีแม่นวิทย์
วิศวกร
นายธาดา กัดมั่น
วิศวกร
นายพิสิทธิ์ จันทลัย
นายช่างโยธา
นายพัชรพล เอี่ยมเสน
วิศวกร
นายธรรมรัตน์ รำขวัญ
ช่างฝีมือ
นางสาวสุพรรณิการ์ จันตา
ช่างโยธา
เมธาวิน เขียวแก้ว
วิศวกร
สมเจตน์ ทิงิ้วงาม
วิศวกร

งานลูกค้าสัมพันธ์

นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์
หน.งานลูกค้าสัมพันธ์
นางสาวอลิศรา แสงเขียว
นักบริหารงานทั่วไป
นายสถิตพงษ์ ไชยมะโน
นักประชาสัมพันธ์

งานแผนที่แนวท่อ

นายศิริชัย สุทธิธนกูล
หน.งานแผนที่แนวท่อ(GIS)
นายนาวิน ศรนรินทร์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายยอดธง พยัคฆ์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายนิตชัย ทองคำ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นายอรรถพล มาลาพร
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

งานมาตรวัดน้ำ

นายนคร ชาญณรงค์
หน.งานมาตรวัดน้ำ
นายธวัชชัย ไพโรจน์
นายช่างไฟฟ้า
นายชนะ เปียมาลย์
วิศวกร
นายบุญเอื้อม เชิดชูพันธ์
นายช่างเครื่องกล
นายสันติ เลื่อมนรินทร์
นายช่างเครื่องกล
นายอดิศร จันทร์สืบแถว
ช่างไฟฟ้า
นายวุฒิชัย พินิจรุ่งเจริญ
ช่างเครื่องกล
นายณัฐกรณ์ อยู่สุภาพ
ช่างเครื่องกล
เลื่อนขึ้นข้างบน