หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองบริหารทั่วไป

นางรัตติยา กฤชทับทอง
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

งานกฎหมายและนิติกรรม

นางสาวมัณฑนา เพชรโต
หัวหน้างาน
นายวีระ คำภาพัก
นิติกร
นางสาวกุญช์ชญา ประกิจ
นิติกร

งานทรัพยากรบุคคล

นางแก่นจันทร์ ธัญจิรากุล
หัวหน้างาน
นางสาวศุชญา หมื่นวิชา
นักบริหารงานทั่วไป
นางมณินทร มณีล้ำ
นักบริหารงานทั่วไป
นางสายรุ้ง ชาตะวราหะ
พนักงานธุรการ
นางสาวปองสิริ พุทธขาว
บุคลากร
นางสาวภัทรียา โพธิ์อ่อน
บุคลากร

งานธุรการ

นางปทิตตา นาคมี
หัวหน้างาน
นางสาวมนัสวี กฤชทับทอง
นักบริหารงานทั่วไป
นางนพรัตน์ มะลิพรม
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวฤทัยวรรณ ชังยั่งยืน
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวปวีณา สันติภาพจันทรา
นักบริหารงานทั่วไป
นางสารี เทียนชัย
พนักงานธุรการ
นายกิตติศักดิ์ องอาจ
นักบริหารงานทั่วไป

งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

นางปัทมา ฟักบัว
หัวหน้างาน
นางวชิราภรณ์ แสงดอก
พนักงานพัสดุ
นายสมบัติ แสงเอี่ยม
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวชลธิชา สุขฉายา
นักบริหารงานพัสดุ
นายเอกอัษฎาธรฐ์ สินทร์ทาภาณุกร
นักบริหารงานพัสดุ
นางมนัสนันท์ กาวี
นักบัญชี
นางสาวชัชฎาภร น้อยภูมิ
นักบัญชี
นางสาวสิราภรณ์ ขันติสิทธิ์
นักบริหารงานพัสดุ
นางณรีรัตน์ วารุกา
นักบริหารงานพัสดุ
นายสมศักดิ์ ทัศนา
นักบริหารงานทั่วไป
เลื่อนขึ้นข้างบน