หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองบริหารทั่วไป

นางรัตติยา กฤชทับทอง
ผอ.กองบริหารทั่วไป

งานธุรการ

นางปทิตตา นาคมี
หน.งานธุรการ
นางสาวมนัสวี กฤชทับทอง
นักบริหารงานทั่วไป
นางสารี เทียนชัย
พนักงานธุรการ
นางนพรัตน์ มะลิพรม
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวฤทัยวรรณ ชังยั่งยืน
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวปวีณา สันติภาพจันทรา
นักบริหารงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ องอาจ
นักบริหารงานทั่วไป

งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

นางปัทมา ฟักบัว
หน.งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
นางสาววชิราภรณ์ แสงดอก
พนักงานพัสดุ
นายสมบัติ แสงเอี่ยม
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุดารัตน์ พุกทอง
นักบัญชี
นางสาวชลธิชา สุขฉายา
นักบริหารงานพัสดุ
นางมนัสนันท์ กาวี
นักบัญชี
นายเอกอัษฎาธรฐ์ สินทร์ทาภาณุกร
นักบริหารงานพัสดุ
นางสาวชัชฎาภร น้อยภูมิ
นักบัญชี
นางสาวสิราภรณ์ ขันติสิทธิ์
นักบริหารงานพัสดุ
นางณรีรัตน์ วารุกา
นักบริหารงานพัสดุ

งานกฎหมายและนิติกรรม

นางสาวมัณฑนา เพชรโต
หน.งานกฎหมายและนิติกรรม
นายวีระ คำภาพัก
นิติกร
นางสาวกุญช์ชญา ประกิจ
นิติกร
นางสาวเบญญาภา เพชรพงษ์
นิติกร

งานทรัพยากรบุคคล

นางแก่นจันทร์ ธัญจิรากุล
หน.งานทรัพยากรบุคคล
นางสาวศุชญา หมื่นวิชา
นักบริหารงานทั่วไป
นางมณินทร มณีล้ำ
นักบริหารงานทั่วไป
นางสายรุ้ง ชาตะวราหะ
พนักงานธุรการ
นางสาวลลิตา ดีทอง
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวปองสิริ พุทธขาว
บุคลากร
เลื่อนขึ้นข้างบน