หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

นายอลงกรต คำมาเมือง
ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

นายพิชชพงศ์ พิทักษ์วินัย
หัวหน้างาน
นางประนอม วัฒนานุสิทธิ์
พนักงานวิทยาศาสตร์
นางวีนัสริน สุภานันท์
พนักงานวิทยาศาสตร์
นางนิศาชล เรืองปราชญ์
พนักงานวิทยาศาสตร์
นายปองคุณ ศรลัมพ์
นักวิทยาศาสตร์
นายพีรพล ธิคุณ
นักวิทยาศาสตร์
นางภาวนา เทียนแขก
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวกัณฑมณีย์ จันทรบัตร
นักวิทยาศาสตร์

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

นางสาวอรทัย ทองมี
หัวหน้างาน
นางสาวสมสมัย คำจริง
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวอัมพิกา เมืองทอง
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวนฤมล สิงห์กวาง
นักวิทยาศาสตร์

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

นางสาวสรัญญา สว่างชาติ
หัวหน้างาน
นายอนุรักษ์ คำเวิน
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศุภรดา คำเวิน
นักวิทยาศาสตร์
นางปาจรีย์ ดีโต
นักวิทยาศาสตร์

งานบำรุงรักษา

นายสันติ เตี้ยมชุมพล
หัวหน้างาน
นายทศพร เต็มสวัสดิ์
วิศวกร
นายสุเมธ ธนกิตติเศรษฐ์
นายช่างเครื่องกล
นายทวิช เอี่ยมสอาด
นายช่างเครื่องกล
นายประเวศน์ จันทร์วรรณ
นายช่างไฟฟ้า
นายประเสริฐ อยู่อุบล
พนักงานประปา
นายวัลลภ นิลพลับ
พนักงานประปา

งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

นายประสิทธิ์ สายกนก
หัวหน้างาน
นายจักรวรรณ แว่นแก้ว
วิศวกร
นายกฤชสร กชพรธนันปภัค
วิศวกร
นายเอกชัย ทรัพย์เสถียร
วิศวกร
นายธีรวิชญ์ ศุภศิริพงษ์
วิศวกร
นายอรรถเชฐ แก้วกลางเมือง
วิศวกร
เลื่อนขึ้นข้างบน