หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

นายอลงกรต คำมาเมือง
ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

งานบำรุงรักษา

นายสันติ เตี้ยมชุมพล
หัวหน้างานบำรุงรักษา
นายสุเมธ ธนกิตติเศรษฐ์
นายช่างเครื่องกล
นายกฤดากร สุฉันทบุตร
นายช่างไฟฟ้า
นายทศพร เต็มสวัสดิ์
วิศวกร
นายทวิช เอี่ยมสอาด
นายช่างเครื่องกล
นายประเสริฐ อยู่อุบล
พนักงานประปา
นายประเวศน์ จันทร์วรรณ
ช่างไฟฟ้า

งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

นายประสิทธิ์ สายกนก
หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมผลิต
นายจักรวรรณ แว่นแก้ว
วิศวกร
นายวีรพล แลคำ
วิศวกร
นายเอกชัย ทรัพย์เสถียร
วิศวกร
นายธีรวิชญ์ ศุภศิริพงษ์
วิศวกร
นายอรรถเชฐ แก้วกลางเมือง
วิศวกร

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

นายพิชชพงศ์ พิทักษ์วินัย
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1
นายปองคุณ ศรลัมพ์
นักวิทยาศาสตร์
นางประนอม วัฒนานุสิทธิ์
พนักงานวิทยาศาสตร์
นางวีนัสริน สุภานันท์
พนักงานวิทยาศาสตร์
นางนิศาชล เรืองปราชญ์
พนักงานวิทยาศาสตร์
นายพีรพล ธิคุณ
นักวิทยาศาสตร์
นางภาวนา เทียนแขก
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวกัณฑมณีย์ จันทรบัตร
นักวิทยาศาสตร์
นายอภิวัฒน์ เอื้อมลฉัตร
นักวิทยาศาสตร์

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

นางสาวอรทัย ทองมี
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
นางสาวสมสมัย คำจริง
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวอัมพิกา เมืองทอง
นักวิทยาศาสตร์
นฤมล สิงห์กวาง
นักวิทยาศาสตร์

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

นางสาวสรัญญา สว่างชาติ
หน.งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3
นายอนุรักษ์ คำเวิน
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศุภรดา คำเวิน
นักวิทยาศาสตร์
ปาจรีย์ ชูประยูร
นักวิทยาศาสตร์
เลื่อนขึ้นข้างบน