หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองบัญชีและการเงิน

นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

งานการเงิน

นางวริศรา จันทรสกา
หัวหน้างาน
นางสาวศิริลักษณ์ ผลมี
นักบัญชี
นางสาวอรพิน แซ่เอี้ย
นักบัญชี

งานบัญชีเจ้าหนี้

นางนัฎฐกาญจน์ ธาราภูมิ
หัวหน้างาน
นางสาววันใหม่ สุนทรพันทวี
นักบัญชี
นางสาวพรทิพย์ ดาราโพธิ์
นักบัญชี
นางสาวจารุวรรณ บุญสุวรรณ์
นักบัญชี
นางสาวธนพร หุ่นจันทน
นักบัญชี
นางสาวจรรยา ปภาตา
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริลักษณ์ ส่งเสริม
นักบัญชี
นางสาวณัชริกา ไพรสณฑ์วัฒน
นักบัญชี

งานประมวลบัญชี

นางสาววิชชุตา วงษ์สมาจารย์
หัวหน้างาน
นางสาวกัญญา ใจกว้าง
นักบัญชี
นางสาวสุนีย์ แซ่จิว
นักบัญชี
นางศรัญญา พิทักษ์เดชะ
นักบัญชี
นางสาวสายสุณีย์ แสนทวีสุข
นักบัญชี
นางสาวธวัลหทัย เมืองทอง
นักบัญชี
นางสาวขวัญชนก อภิวงค์
นักบัญชี
นางสาวภคนันท์ ทองเกตุ
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน