หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองบัญชีและการเงิน

นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ
ผอ.กองบัญชีและการเงิน

งานประมวลบัญชี

นางสาววิชชุตา วงษ์สมาจารย์
หน.งานประมวลบัญชี
นางสาวกัญญา ใจกว้าง
นักบัญชี
นางสาวสุนีย์ แซ่จิว
นักบัญชี
นางศรัญญา พิทักษ์เดชะ
นักบัญชี
นางสาวสายสุณีย์ แสนทวีสุข
นักบัญชี
นางสาวธวัลหทัย เมืองทอง
นักบัญชี
นางสาวขวัญชนก อภิวงค์
นักบัญชี

งานบัญชีเจ้าหนี้

นางสาวพอพาณี คงรอด
หน.งานบัญชีเจ้าหนี้
นางนัฎฐกาญจน์ ธาราภูมิ
นักบัญชี
นางสาวจรรยา ปภาตา
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววันใหม่ สุนทรพันทวี
นักบัญชี
นางสาวพรทิพย์ ดาราโพธิ์
นักบัญชี
นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มเกิด
นักบัญชี
นางสาวธนพร หุ่นจันทน
นักบัญชี
นางสาวจารุวรรณ บุญสุวรรณ์ 
นักบัญชี

งานการเงิน

นางวริศรา จันทรสกา
หน.งานการเงิน
นางสาวศิริลักษณ์ ผลมี
นักบัญชี
นางสาวอรพิน แซ่เอี้ย
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน