หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองแผนและวิชาการ

นายพิชัย ดิษาภิรมย์
ผอ.กองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน

นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร
หน.งานแผนงาน
นายนพรัตน์ นาคมี
นายช่างโยธา
นายยุทธพงษ์ ลี้สกุลรักษ์
วิศวกร
นายนรินทร ภู่ทอง
วิศวกร
นายก่อพงศ์ คงปรีดา
วิศวกร
นายชนัฐ อินต๊ะปา 
ช่างโยธา

งานโครงการก่อสร้าง1

นายวุฒิชัย กาวี
วิศวกร 7 รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1
นายเทพธานี จันทร์อิ่ม
นายช่างโยธา
นายณัฐปคัลภ์ ไกรกิจราษฏร์
วิศวกร
นายวุฒิชัย วงศ์จันทร์
วิศวกร
นายนุกูล ปานชื่น
ช่างโยธา
นายอดิศร เรือนเย็น
ช่างโยธา

งานโครงการก่อสร้าง2

นายสมควร ไม้สนธิ์
วิศวกร 7 รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2
นายสยาม เหมสุวรรณ
นายช่างโยธา
นายนที ลี้สกุลรักษ์
นายช่างโยธา
นายพัชรพล  บุญสิงห์ศร
วิศวกร

งานแหล่งน้ำ

นายปกรณ์ พิทักษ์เดชะ
วิศวกร 7 รก.หัวหน้างานแหล่งน้ำ
นายอัคพล ทิพยแสง
นายช่างโยธา
นางสาวบทมากร โล่ห์วีระเดช
นายช่างโยธา

งานโครงการก่อสร้าง3

นายยุทธภูมิ ดอนเลย
วิศวกร 7 รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3
นายศราวุฒิ กล่ำเจริญ
ช่างโยธา
นายวิศวะ บริบูรณ์
ช่างโยธา
เลื่อนขึ้นข้างบน