หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองแผนและวิชาการ

นายพิชัย ดิษาภิรมย์
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

งานแผนงาน

นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร
หัวหน้างาน
นายยุทธพงษ์ ลี้สกุลรักษ์
วิศวกร
นายนพรัตน์ นาคมี
นายช่างโยธา
นายนรินทร ภู่ทอง
วิศวกร
นายก่อพงศ์ คงปรีดา
วิศวกร
นายชนัฐ อินต๊ะปา
วิศวกร

งานแหล่งน้ำ

นายปกรณ์ พิทักษ์เดชะ
หัวหน้างาน
นายอัคพล ทิพยแสง
นายช่างโยธา
นางสาวบทมากร โล่ห์วีระเดช
นายช่างโยธา
นายกิตติณัช วิศิษฐศาสตร์
วิศวกร

งานโครงการก่อสร้าง 1

นายวุฒิชัย กาวี
หัวหน้างาน
นายเทพธานี จันทร์อิ่ม
นายช่างโยธา
นายณัฐปคัลภ์ ไกรกิจราษฏร์
วิศวกร
นายวุฒิชัย วงศ์จันทร์
วิศวกร
นายนุกูล ปานชื่น
นายช่างโยธา
นายอดิศร เรือนเย็น
นายช่างโยธา

งานโครงการก่อสร้าง 2

นายสมควร ไม้สนธิ์
หัวหน้างาน
นายสยาม เหมสุวรรณ
นายช่างโยธา
นายนที ลี้สกุลรักษ์
นายช่างโยธา
นายพัชรพล บุญสิงห์ศร
วิศวกร
นายชนิทร์ ชูรัตน์
วิศวกร

งานโครงการก่อสร้าง 3

นายยุทธภูมิ ดอนเลย
หัวหน้างาน
นายประทีป ปานแม้น
วิศวกร
นายศราวุฒิ กล่ำเจริญ
นายช่างโยธา
นายวิศวะ บริบูรณ์
นายช่างโยธา
นายฐิติกานต์ หม้อบุญมี
วิศวกร
เลื่อนขึ้นข้างบน