" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

วัสดุถาวร จำนวน 2 รายการ
ดูรายละเอียด
สินทรัพย์ถาวร จำนวน 6 รายการ
ดูรายละเอียด
สินทรัพย์ถาวร (ยานพาหนะ) จำนวน 2 รายการ
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 4 รายการ
ดูรายละเอียด
วัสดุถาวร 3 รายการ
ดูรายละเอียด
สินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ
ดูรายละเอียด