" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10)

158 หมู่ 1 ถ.นครสวรรค์ - ท่าตะโก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056-255814 โทรสาร 056-255816

อีเมลล์ 55120@pwa.co.th