" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ไปยังกปภ.สาขาอื่น
นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

ผจก.กปภ.สาขาพิษณุโลก