" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ไปยังกปภ.สาขาอื่น
นายจินอา สุภานันท์

ผจก.กปภ.สาขาลาดยาว