" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตามกปภ.สาขา
*ข้อมูลจากระบบ OIS เดือน 256108
จังหวัด กปภ.สาขา จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ 27,723
นครสวรรค์ กปภ.สาขาท่าตะโก 12,620
นครสวรรค์ กปภ.สาขาลาดยาว 7,103
นครสวรรค์ กปภ.สาขาพยุหะคีรี 10,270
ชัยนาท กปภ.สาขาชัยนาท 12,214
อุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี 9,624
กำแพงเพชร กปภ.สาขากำแพงเพชร 25,717
กำแพงเพชร กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี 6,987
ตาก กปภ.สาขาตาก 23,709
ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 20,832
สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 20,826
สุโขทัย กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม 3,713
สุโขทัย กปภ.สาขาศรีสำโรง 3,721
สุโขทัย กปภ.สาขาสวรรคโลก 8,049
สุโขทัย กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 7,765
อุตรดิตถ์ กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 3,479
พิษณุโลก กปภ.สาขาพิษณุโลก 24,996
พิษณุโลก กปภ.สาขานครไทย 6,349
พิจิตร กปภ.สาขาพิจิตร 25,722
พิจิตร กปภ.สาขาบางมูลนาก 6,281
พิจิตร กปภ.สาขาตะพานหิน 10,198
เพชรบูรณ์ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 16,938
เพชรบูรณ์ กปภ.สาขาหล่มสัก 11,747
เพชรบูรณ์ กปภ.สาขาชนแดน 3,992
เพชรบูรณ์ กปภ.สาขาหนองไผ่ 6,477
เพชรบูรณ์ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี 8,064
รวมทั้งสิ้น 325,116 ราย