" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

นายวีระพล จันทรสกา

ผจก.กปภ.สาขานครสวรรค์

นายคจิต เหมาคม

ผจก.กปภ.สาขาท่าตะโก

นายจินอา สุภานันท์

ผจก.กปภ.สาขาลาดยาว

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์

ผจก.กปภ.สาขาพยุหะคีรี

นายกิตติ พุ่มศรีธร

ผจก.กปภ.สาขาชัยนาท

นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์

ผจก.กปภ.สาขาอุทัยธานี

นายอภิปราย อรรคสูรย์

ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร

นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์

ผจก.กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี

นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล

ผจก.กปภ.สาขาตาก

นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์

ผจก.กปภ.สาขาแม่สอด

นายธงชัย สถิตย์ตระกูล

ผจก.กปภ.สาขาสุโขทัย

นายนรินทร์ จันทรังษี

ผจก.กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม

นายสมเจต กาหล

ผจก.กปภ.สาขาศรีสำโรง

นายนฤพนธ์ ไทยกล้า

ผจก.กปภ.สาขาสวรรคโลก

นายกมล ประดุงรุก

ผจก.กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย

นายนิสิต ใจอินทร์

ผจก.กปภ.สาขาอุตรดิตถ์

นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

ผจก.กปภ.สาขาพิษณุโลก

นายมณฑล ฮุยเฮง

ผจก.กปภ.สาขานครไทย

นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว

ผจก.กปภ.สาขาพิจิตร

นายธนู ประสงค์

ผจก.กปภ.สาขาบางมูลนาก

นายสมเกียรติ นงนุช

ผจก.กปภ.สาขาตะพานหิน

นายธีระยุทธ ทองสุก

ผจก.กปภ.สาขาเพชรบูรณ์

นายสมชัย ทุมมณี

ผจก.กปภ.สาขาหล่มสัก

นายสุทธิชัย ไทยกล้า

ผจก.กปภ.สาขาชนแดน

นายโภคิน พรมพันธุ์

ผจก.กปภ.สาขาหนองไผ่

นายวิโชติ ศรีทับทิม

ผจก.กปภ.สาขาวิเชียรบุรี