" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ภาพรวมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ปัจจุบันมีประปาสาขาในสังกัดจำนวน 26 สาขา มีผู้ใช้น้ำจำนวนทั้งสิ้น 332,353 ราย

ข้อมูลจากระบบ OIS เดือน 256108