" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

นายจำเนียร เมืองจันทร์
 Chamnian Muangchan

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
Saowaros Khongtaweesak

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ
Jutamas Chalermkit

ผอ.กองบัญชีและการเงิน

นายสุธี มาลีศรี
Sutee Maleesri

ผอ.กองระบบจำหน่าย

นายพิชัย ดิษาภิรมย์
Pichai Disapirom

ผอ.กองแผนและวิชาการ

นางสาวจิณห์ณพัฒน์ บำรุงศรี
Jinnaphat Bumrunggsri

นักบริหารงาน

นางรัตติยา กฤชทับทอง
Rattiya Prateepkeaw

ผอ.กองบริหารทั่วไป

นายสุรพล ปัญโญแก้ว
Surapon Panyokeaw

ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอลงกรต คำมาเมือง
Alongkrot Khammamuang

ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ